22 Résultats pour

Usul 2015

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0326)1 Aİle HekİmlİĞİ Ödeme Ve SÖzleŞme YÖnetmelİĞİ
5707 İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarında aranacak genel şartlar, uyumlu çalışma MADDE 5-(1) Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar2 Sinav Uygulama Duyurusu - Meb.gov.tr
9 Resmi Yazımalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüvet ve Yolsuzluklarla3 02 Şubat 2015 / Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve ...
(5) Birime gelen belgelerle ilgili havale, talimat ve benzeri üst yanmn ilk sayfaslmn ön veya arka yüzüne ka$ basilarak belge üzerinde gösterilebilir.4 ResmÎ YaziŞmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar …
6325 (3) İdare dışına gönderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gideceği yerin adresi, muhatap satırının altına satır ortalanarak, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle yazılır.5 Özelge: Hususi Ve Ticari Araçlar Arasındaki Kdv Ve Ötv ...
Bilgi edinilmesini rica ederim. (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde …6 Www.foreksgd.com
28 NISAN 2015 SAYI : 8809 TÜRKÌYE TiCARET SÍCÍLÍ GAZETESÍ SAYFA : 947 $irkct Adresi: Levcnt Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Istanbul7 Muhtasar Beyanname DÜzenleme Rehberİ - Asmmmo.org.tr
MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE ZAMANI : Gelir vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı (bildirimi) üzerine tarh (vergi hesaplama) edilir.8 Hukuki Ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat Ile Kayıtlı ...
Prof. Dr. Asaf VAROL Dr. İhsan BAŞTÜRK İŞ ˛ Ankara Barosu Dergisi 265 maddesinde “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mer-9 Elektrik Üretim SektÖr Raporu - Enerji.gov.tr
Raporun içeriği kaynak gösterilmeden kullanılamaz veya alıntı yapılamaz. 1 Giri 2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlikin Usul10 Maliye Bakanlığı (gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan
c) Gönderici bazında kapıda ödeme yapılan gönderinin ödeme şeklini ve ödeme tutarlarını,” Yürürlük MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Recherches Associées :
Pages : 1