7 Résultats pour

Taraf Gazetesi

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0204)1 Sİgortacilik Kanunu - Sigorta Tahkim Komisyonu
10149 3) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal kurulularda ve hakkında 20 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanan irketlerde oy hakkının ya da sermayesinin doğrudan veya dolaylı yüzde on ve daha fazla bir oranda veya bu2 Uluslararasi F‹nansal Raporlama Standartlari …
2 Üstünda¤, S.: Muhasebe Standartlar› Oluflturulmas› Süreci, Muhasebe ve Denetime Bak›fl, Y›l:1, Say›:1, Nisan 2000, s. 52. 3 Milliyet Gazetesi, 09 ...3 10147 Sİgortacilik Kanunu - Mevzuat.gov.tr
10149 3) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal kurulularda ve hakkında 20 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri uygulanan irketlerde oy hakkının ya da sermayesinin doğrudan veya4 Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber - Spk.gov.tr
6 1.Fon Türlerine İlikin Esaslar Fon Tebliği’nin 6. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Kurulca uygun görülmesi kouluyla, anılan maddede sayılanlar dıında yeni emsiye fon türleri belirlenebilir.5 Sermaye Pİyasasi Kanunu - Mevzuat.gov.tr
11847 ö) Merkezî Karı Taraf: Alıcıya karı satıcı, satıcıya karı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt eden merkezî takas kuruluúunu,6 Uzatmalarda İstenecek Belgeler
2 / 12 onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve …7 2017 Yili - Gubretas.com.tr
2017 yili spkr (ii-14.1) sayili teblİĞe İstİnaden hazirlanmiŞ yÖnetİm kurulu faalİyet raporu gÜbre fabrİkalari tÜrk a. Ş. merdİvenkÖy mahallesİ, bora sokak, no:1, 34732 kadikÖy/İstanbul

Recherches Associées :
Pages : 1