21 Résultats pour

Ileri Haber

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.2669)1 (taslak) - Ubak.gov.tr
S a y f a 5 | 68 BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taımacılık faaliyetlerini ülke2 T.c. Ekonomİ BakanliĞi ÜrÜn ... - Haber.evrim.com
3.8 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.3 T.c. Ekonomİ BakanliĞi ÜrÜn ... - Haber.evrim.com
ii 3.13 Piyasaya Arz 5 3.14 Piyasada Bulundurma 6 3.15 Denetmen 6 3.16 Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) 6 3.17 Risk 64 Karayolu TaŞima YÖnetmelİĞİ Bİrİncİ Kisim Bİrİncİ BÖlÜm
S a y f a 2 | 65 g) Altı dingilin üzerindeki lastik tekerlekli vinç veya cenaze aracı veya ambulans veya naklen yayın aracı olarak tescil edilmiú araçların kullanım amaçlarına uygun olarak yapılan5 Posta Kanunu - Mevzuat.gov.tr
2265 Bu fıkra mucibince küçük ubelerde çalıtırılacak olanlarla acentalar görevlerinin yapılmasında P.T.T. memurları gibi sorumludurlar.6 Özel Durumlar Rehberİ - Spk.gov.tr
a) Haber içsel bilgi tanımına girecek nitelikte değil ise, konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz. b) Haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği göz önünde7 Temel Soru KİtapÇiĞi - Osym.gov.tr
2012-ALS SÖZEL BÖLÜM Bu oyunda günümüze ilginç göndermeler var. Yazar altmış yıl önce yaşamış olmasına karşın sanki bugünkü toplumları düşünerek oluşturmuş oyununu.8 Şehİr Ve Kasabalardakİ Mahalle Muhtar Ve
483 Muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin talim ve manevra maksadiyle 45 gündenfazla silah altına alınmaları halinde de yukarıki hüküm uygulanır.Ancak bu sıfatın kalktığına ve üyelerden birinin çekilmesinin kabulüne veya vazifeye devamsızlık9 Tapu Ve Kadastro SÖzlÜĞÜ - Ertasinsaat.com
GEÇİCİ ŞERH: Yapılacak olan bir tapu işleminde ayni hakkını ispat veya eksik belgesini tamamlaması için ilgilisine süre verilerek mevcut hakları tehlikeli bir gelecekten kurtarma düşüncesine dayanan bir …10 Hukuki Ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat Ile Kayıtlı ...
Prof. Dr. Asaf VAROL Dr. İhsan BAŞTÜRK İŞ ˛ Ankara Barosu Dergisi 265 maddesinde “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mer-

Recherches Associées :
Pages : 1