1700 Résultats pour

� မန္

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.6639)1 အင ္ဒို-ျမန္ မနာ ဇီ၀ဆဒိုင ာအေ …
1 အင ္ဒို-ျမန္ မနာ ဇီ၀ဆဒိုင ာအေ းႀကီးေ္ မန ား (Indo-Burma Hotspot) ထဒ္ း ဒမန း ...2 အင࠱္ࠦࠨ-࠳မန္࠱မနࠥ …
1 အင࠱္ࠦࠨ-࠳မန္࠱မနࠥ ဇࠧ࠶ဆࠦࠨင࠱ࠖࠥအࠪࠖ࠰ࡧကࠧ࠰္ࠪ࠙မန࠲ࠥ࠰ (Indo-Burma Hotspot) ထ္ ...3 ျမန္…
1 ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၁ By Ko Soe Gyi Lethwei – Myanmar Boxing4 လိက္လေလာင္ၾတး ေကာံဓရုီေဇှာ္ အလံုညးျဗဵမန္ …
လိက္လေလာင္ၾတး ေကာံဓရုီေဇှာ္ အလံုညးျဗဵမန္ ေကာံဓရုီေဇ ...5 မူလတန္း ေးက ်ာင္း လူမႈအသ ိုင္း အ၀ို …
ုံ႔က္က္သယ္လ္ ေျမ်ားျ မန္ျ်ားျ ျ ျုံïပါည္။ ပါ၀္ေျပ်ားမ ...6 ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ …
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဂ်ဴမန္ ခတ္ဘာ +၉ ၅ (၀)၉ ၉ ၇၀၄၉၈၅၃၅,jkubba@globalwitness.org,မိုက္7 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ …
“ျမန္ မာရင္ းျမစ္ြဖံ ႔ၿိဖဳိးတု း္တကမႈ အဲဖ ြ႔ -ျမန္ မာ႔စီ းပ ...8 Fidh - International Federation For Human Rights
ဥပေဒမ်ားႏွင့္မူဝါဒမ်ား အလ်င္အျမန္ျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္က်င္ ...9 ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ …
မန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ အေတ႔အြ ၾကံဳမ်ား10 Www.burmalibrary.org
129 ( ) ( ) - ( ) The Young Offenders Acts, 1930 ( ) Created Date: 1/31/2013 2:13:34 PM11 Myanmar Csos Calls For Nld Govt To Fully Cooperate …
လ်င္ျမန္ျပန္႔ႏွံ႔စြာ မီးရိႈ႕မႈမ်ား အစရွိသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ...12 ၆-တန္း {သင္က မည္သို႔ …
p ဒႆမကိန္း အမ်ားကို အျမန္ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ ေပါင္း၊ ႏႈတ္၊ ေျမ ...13 အန္တီမမမ်ား (သားဆိုး) Mmcyber …
"ကဲ ဒါဆိုျမန္ျမန္လာ" လို ့ဆိုလိုက္ျပီး ေရွ့ကထြက္သြားေတာ့တယ္.14 ၅-တန္း {သင္က မည္သို႔ …
၅-တန္းတြင္ သင့္ကေလး မည္သို႔ ေလ့လာသင္ယူရမည္ဆိုသည့္ နမူနာမ်ား15 ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ …
တည္ေဆာက္ပံု ေျပာင္းလျခင္း ကို အျမန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတက္ ...16 ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ …
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏိုင္ေသးေသာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ ...17 Medial Disunification - Unicode Consortium
Medial Disunification ... ‌တလားကုိ တုိက္‌ခုိက္‌ဖက္‌ဆီးသည္‌။ ေအာက္‌မန္ ...18 Grammatical Relation S Of Myanmar Sentences …
Grammatical Relation s of Myanmar Sentences Augmented by Transformation-Based Learning of Function Tagging Win Win Thant19 Hugel Gentil
HUGEL GENTIL ထို ဝိုင္အမ်ိဳးအစားသည္ “Alsace” ေဒသ၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာဝိုင္ေ20 အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ …
3 ၂။ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မီတီ ...21 ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးခဲ့ေသာေၾကာင့္ …
အစိုးရက ယင္းသတင္းကို အလွ်င္အျမန္ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ပံု ...22 ဆရာ ဆရာမ ှန္ထမ္း အျမန္အလိုရွိသည္
ဆရာ/ဆရာမ ှန္ထမ္း(အျမန္)အလိုရွိသည္ ရက္စြဲ…04.11.2016 ထိုင္း ...23 Language, Education And Social Cohesion Initiative In …
Language, Education and Social Cohesion Initiative in Myanmar. Aung Naing Oo, Deputy Speaker, Mon Parliament. Malar San, Education Officer (Policy), UNICEF - Myanmar24 Very Thankful To Mbapf With Joy Arr Man Thit Library
ူး င္း 2ာည့္ မန္ ူး မန္သစ္စ ၾကည့္ီတိုက္25 Myanmarfitness Rates And Reviews All The …
myanmarfitness rates and reviews all the bodybuilding supplements you need to know about အျပည့္စံုဆံုး supplements လက္စ ...26 For Safety - Woodside.com.au
Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd (Woodside) proposes to conduct a three-dimensional (3D) seismic survey in the AD-5 and A-7 Blocks, offshore Myanmar27 Debate On Dvb Tv
“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္”အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ အစဥ္ကိုဒီဗ ...28 အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္အေ၀းမွေလ့လာမႈmvam …
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျခင္းအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား ...29 #6601 (burmese) Seebeseen Pedestrian Safety 080213 …
• အျမန္ႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ30 ခ်န္လွပ္ခံဘဝမ်ား - Unicef
အလ်င္အျမန္ ခြင့္ျပဳေပးပါရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး31 We Missed You Letter For Pregnant Women - Burmese
ျမန္ ႏ ိ ုင မွ် ျမန္ ျမန္ ဖုန္ းေ ခၚပါ။့သင္ အ တက္ ့အသင္ ...32 ြမန်မာနိင်င ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ …
ြမန်မာနိင်င 2 အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဘာသာရး လွတ်လပ်ခွင့် အစီရင်ခစာ ...33 Saeo Pr 01 10 13 For Mp Approvaldoc Rev2 [translated]
ျမန္ -7.0 6.8-ဗီယက ္နမ္ 5.2 6.0 5.4 7.6 aာဆီယံ (၁၀) ႏုိူင္ငံမ်ား ပ်မ္းမွ် 5.5(*) ...34 We Missed You Letter - All - Burmese - Doh.wa.gov
ျမန္ ႏ ိ ုင မွ် ျမန္ ျမန္ ...35 No Contact Two Days After Referral Letter - Burmese
ေထာက္ခံစာရျပီးေနာက္ ဆက္သြယ္မမရွိျခင္း အမည္- ေမြးေန y-36 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀၁၆ ၁၈ …
လ်င္ျမန္ သက္သာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အားျဖင့္ အေ ...37 Continued Eligibility Letter - Burmese
ဆက္ ြ ္ ျမန္ ါ။ သငကေလး၏ အဂသယေမး းပ ့္ လိပဘာသာစကား တိးတကမွအား ...38 ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမွ …
3 ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယံု ...39 News Release - Pubdocs.worldbank.org
္ွမန္ွမန္ႏိုငင္ေနႈမခ်ဲာ့ ညနည္။ ႏိုင႕င မနြျ္မန္မာႏိုငံနံ ...40 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ရုိလင္ဘာဂ်ာျမန္မာ၏စီးပြားေရးအေပၚယံု ...41 (nikkei) အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ
(ဇြန္လထက္ ျမန္) အင္ဒုိနီးရွား ၄၈.၆ မသိမသာ က်ဆင္းမႈ42 Nyseslat Parent Information Brochure-burmese - …
သင့္ကေလ်ား၏ ဆရ /မအ ်ား ေျပ ဆိိုေမ်ားျမန္်ားပါ။ ...43 Avoid A Debt - Burmese - Humanservices.gov.au
သင့္ ေၾကြးၿမီကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပန္ဆပ္ရန္ သင့္အား ...44 © Gender Equality Network © Go Aborad.com ဧ᡼ပ လ …
ေခါင္း᡽က း သတင္း အစိုးရမွ ဒုတိယအ᡽ကိမ္ (၂၁)ရာစု ပင္လံုည ...45 'see! Be Seen! Pedestrian Safety Small Poster (burmese)
•အျမန္ႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ46 နစ္ေကး (nikkei) အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ Pmi
(ဧၿပီထက္ ပုိျမန္) မေလးရွား ၄၈.၇ အသင့္အတင့္ က်ဆင္းမႈ47 ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး …
ဤအခ်က္အလက္စာတမ္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္အတက္မွ်သာျဖစ္ၿပီး ...48 ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္းရိွ …
1 ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြင္းရိွ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈ -

Pas de Suggestions Relatives pour: � မန္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20