602 Résultats pour

� မန္

Format pdf - Page 1/13 (Temps écoulé: 0.0322)1 အင ္ဒို-ျမန္ မနာ ဇီ၀ဆဒိုင ာအေ းႀကီးေ္ မန …
1 အင ္ဒို-ျမန္ မနာ ဇီ၀ဆဒိုင ာအေ းႀကီးေ္ မန ား (Indo-Burma Hotspot) ထဒ္ း ဒမန း ...2 ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား ၁
1 ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၁ By Ko Soe Gyi Lethwei – Myanmar Boxing3 အင࠱္ࠦࠨ-࠳မန္࠱မနࠥ ဇࠧ࠶ဆࠦࠨင࠱ࠖࠥအࠪࠖ࠰ࡧကࠧ࠰္ࠪ࠙မန࠲ࠥ࠰ (indo …
1 အင࠱္ࠦࠨ-࠳မန္࠱မနࠥ ဇࠧ࠶ဆࠦࠨင࠱ࠖࠥအࠪࠖ࠰ࡧကࠧ࠰္ࠪ࠙မန࠲ࠥ࠰ (Indo-Burma Hotspot) ထ္ ...4 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ရက္ ၂၀၁၆
“ျမန္ မာရင္ းျမစ္ြဖံ ႔ၿိဖဳိးတု း္တကမႈ အဲဖ ြ႔ -ျမန္ မာ႔စီ းပ ...5 ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ …
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဂ်ဴမန္ ခတ္ဘာ +၉ ၅ (၀)၉ ၉ ၇၀၄၉၈၅၃၅,jkubba@globalwitness.org,မိုက္6 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀၁၆ ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း …
လ်င္ျမန္ သက္သာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အားျဖင့္ အေ ...7 Medial Disunification - Unicode Consortium
Medial Disunification I am happy to hear that efforts to accommodate minority languages spoken in Burma are being addressed by the committee.8 ြမန်မာနိင်င ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ …
ြမန်မာနိင်င 2 အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဘာသာရး လွတ်လပ်ခွင့် အစီရင်ခစာ ...9 No Contact Two Days After Referral Letter - Burmese
Title: No Contact Two Days After Referral letter - Burmese Author: Missouri Department of Elementary and Secondary Education Subject: No Contact Two Days After ...10 ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ …
ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ အေရးပါေသာႏွစ္မ်ားႏွင့္ ...11 ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္စာတမ္း
ေရာဂါပိုးရွိသူသည္ မည္မွ် ျမန္ျမန္ ဖ်ားနာႏိုင္သနည္း12 Burmalibrary.org
Created Date: 1/31/2013 3:03:47 PM13 ျ္မန္မျ ျနည္က တကန္ ရန္း္ အ ္း
... င အ႔္ျ္မန္ဆတမအ္ဆညံမန္း္ န္ံတရန္းက ြာ မန္ မ္ ...14 ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ တန္ဖိုးရွိသည္မ်ားကို …
... ႀကီးမ်ားသည္ ကားငယ္ေလးမ်ားကဲ့သို႔ အလ်င္အျမန္15 တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ိဳးသား …
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပခူးတိုင္း၊ တနသာရီတိုင္း၊ မန္ျပည္နယ္ ...16 Language, Education And Social Cohesion Initiative In Myanmar
Language, Education and Social Cohesion Initiative in Myanmar. Aung Naing Oo, Deputy Speaker, Mon Parliament. Malar San, Education Officer (Policy), UNICEF - Myanmar17 Dvbdebate.net, Facebook.com/dvb.debate Dvbdebate.net ...
... ွန္နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္18 လံုုးခစဲြ …
— aသက္ရႈျမန္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ aသက္ရႈေနခ်ိန္တငြ ္ aသံျမည္ျခင္း19 Greater Mekong Subregion Capacity Building For Hiv/aids ...
... လိုပ္ငန္းခင္မ ားသည္ ရမ္း ကရင္ ုႏင့္ မန္ 2ပည္သူမ ား အဓိက ...20 (a Method Of Increasing Chi)
ေ ်ာ့ေ ်ာင္း ာ ီး ေ ့ေ ့ း း ်င္ ်င္ မန္ မန္ ်တ္ ...21 Vaccine Information Statement: Tdap
ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ သြားေရာက္ခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။22 Saeo Pr 01 10 13 For Mp Approvaldoc Rev2 [translated]
ျမန္ -7.0 6.8-ဗီယက ္နမ္ 5.2 6.0 5.4 7.6 aာဆီယံ (၁၀) ႏုိူင္ငံမ်ား ပ်မ္းမွ် 5.5(*) ...23 ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ …
မန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ အေတ႔အြ ၾကံဳမ်ား24 အန္တီမမမ်ား (သားဆိုး) Mmcyber …
"ကဲ ဒါဆိုျမန္ျမန္လာ" လို ့ဆိုလိုက္ျပီး ေရွ့ကထြက္သြားေတာ့တယ္.25 ျပည္သူ့အေရးေ တ ာ္ပံု (၂၂ ႏွစ္ေ …
ျပည္သူ့အေရးေ တ ာ္ပံု (၂၂ ႏွစ္ေ ျမာက္ႏွစ္ပါတ္လည ္ေန ... ျမန္ င္လံလ ...26 ျမန္မာာႏိုင္ငံ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑မွ …
Jeremy Prepscius (jprepscius@bsr.org) ထံ ေကခ ဇူ ျပ်ဳဆက္သ ယ္ ေမ ျမန္ ...27 ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမႈ၊ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ …
... ၾကား မႈကိုလက္ခံရရွိသည ့္၂၅ ရက္အတြင္း အျမန္ ...28 သင္ ဘာေတြ သိထား သင့္ပါသနည္း …
... ၊ အသက္ရွဴရန္အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ...29 Grammatical Relation S Of Myanmar Sentences Augmented By ...
Grammatical Relation s of Myanmar Sentences Augmented by Transformation-Based Learning of Function Tagging Win Win Thant. 1, Tin Myat Htwe. 2. and Ni Lar …30 Working Towards A European Integrated Strategy - Amnesty.org
စက္တင္ဘာလတင္လည္း ကရင္ႏွင့္ မန္ျပည္နယ္မ်ားတင္ အစိုးရတပ္ ...31 Substance Abuse And Mental Health Education For Burmese
ရန္လိုျပဳမူတတ္ျခင္း၊ စိတ္အေျပာင္းအလျမန္ျခင္း၊ အစႀကီးတတ္ ...32 As Flooding Continues To Affect Hundreds Of Thousands Of ...
As flooding continues to affect hundreds of thousands of people across Myanmar, our thoughts are with all the families and communities suffering from the disaster.33 ၾကက္ဆူဆိပ္သင့္ျခင္း အေမး၊ အေျဖ
ရွိသည္။ ထိုသို႕ အလ်င္အျမန္ တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာ ...34 Jue - Sae Tat Thu - Shweone.files.wordpress.com
စိတ္ညစ္ေနရသည ္က တစ္ပိုင္းမို႔ ပြဲျမန္ျမန္ျပီးပါေစဟ ...35 Chapter- 9 Initiating Devices: Flame Detectors And Other ...
အလြန္လ်င္ျမန္(response times can be made very short)သည္။ Microsecond အနည္းသာ ၾကာသည္။ ...36 အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
... ျခခံစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အဝျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ...37 ကၽႏြ္ုပ္၏ ကေလး၏ ခဲသတၲဳ စမ္းသပ္မႈရလဒ
... ၏ ခဲသတၲဳ စမ္းသပ္မႈရလဒ ္သည္ျမင ့္မားသည္။ ျမန္ျမန္အေရးယ ...38 အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ …
... အသံျမည္သည့္အခါ အိမ္ျပင္သုိ႔ အလ်င္အျမန္ ထြက္ပါ။ ...39 Pub Maid Booklet Fa 19.01.11 B
ေရကိုျမန္ျမန္ခ်ိဳးၿပီး၊ ဆပ္ျပာတ ိုက္ေနစဥ ္သို႔မဟုတ္ေခ ...40 Salt Lake City School District (your (best Choice ...
မိုင္ေပး မန္ ့ပလပ္(စ)ကို သံုး ၿပီး ေက်ာင္း ၏ အစားအေသာက္41 ရပ္ကြက္အတြင္း - Orangecountync.gov
... (အၿမန္) ကုသၿခင္းလိုအပ္ပါက ေဖာ္ၿပပါေနရာမ်ားသည္ ...42 Chapter- 1 Fire Science - Acmv.org
... ႏွင့္ေရာေႏွာကာ အလ်င္အျမန္ ပ်ံ႕ႏႇံ႕သြားသည္။ ဓာတ္ေင ...43 Kyoesinpaw Marttanmyar By Juleyetphuchit 2
- ျပဴတင္းေပါက ္ဆီကိုျမန္ျမန္ ...44 Usaid Lift - Fsg.afre.msu.edu
လ် င္ လ် င္ ျမန္ ျမန္ၾကီ းထြ ားလာၿပီး ခန္ ့မွန္းေျခ ငါးေမြး ...45 အႏွစ္ခ်ဳပ္ - Shell.com
ျမန္ျမန္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေပၚ႐ွိ ...46 Nyseslat - Nysed.gov
သင့္ကေလ်ား၏ ဆရ /မအ ်ား ေျပ ဆိိုေမ်ားျမန္်ားပါ။ ...47 For Safety - Woodside.com.au
Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd (Woodside) proposes to conduct a three-dimensional (3D) seismic survey in the AD-5 and A-7 Blocks, offshore Myanmar48 News Release - Pubdocs.worldbank.org
္ွမန္ွမန္ႏိုငင္ေနႈမခ်ဲာ့ ညနည္။ ႏိုင႕င မနြျ္မန္မာႏိုငံနံ ...

Pas de Suggestions Relatives pour: � မန္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13