179 Résultats pour

� မန္

Format pdf - Page 1/4 (Temps écoulé: 0.0251)1 အင ္ဒို-ျမန္ မနာ ဇီ၀ဆဒိုင ာအေ းႀကီးေ္ မန …
1 အင ္ဒို-ျမန္ မနာ ဇီ၀ဆဒိုင ာအေ းႀကီးေ္ မန ား (Indo-Burma Hotspot) ထဒ္ း ဒမန း ...2 ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား ၁
1 ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၁ By Ko Soe Gyi Lethwei – Myanmar Boxing3 အင࠱္ࠦࠨ-࠳မန္࠱မနࠥ ဇࠧ࠶ဆࠦࠨင࠱ࠖࠥအࠪࠖ࠰ࡧကࠧ࠰္ࠪ࠙မန࠲ࠥ࠰ (indo …
1 အင࠱္ࠦࠨ-࠳မန္࠱မနࠥ ဇࠧ࠶ဆࠦࠨင࠱ࠖࠥအࠪࠖ࠰ࡧကࠧ࠰္ࠪ࠙မန࠲ࠥ࠰ (Indo-Burma Hotspot) ထ္ ...4 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ရက္ ၂၀၁၆
“ျမန္ မာရင္ းျမစ္ြဖံ ႔ၿိဖဳိးတု း္တကမႈ အဲဖ ြ႔ -ျမန္ မာ႔စီ းပ ...5 ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ …
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဂ်ဴမန္ ခတ္ဘာ +၉ ၅ (၀)၉ ၉ ၇၀၄၉၈၅၃၅,jkubba@globalwitness.org,မိုက္6 Download Full-text Pdf - Arxiv.org
ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္သို႔အျမန္ မီးရထားျဖင့္ မေန႔ နံနက္က ေခ ...7 ျမန္မာာႏိုင္ငံ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑မွ …
Jeremy Prepscius (jprepscius@bsr.org) ထံ ေကခ ဇူ ျပ်ဳဆက္သ ယ္ ေမ ျမန္ ...8 Medial Disunification - Unicode Consortium
Medial Disunification I am happy to hear that efforts to accommodate minority languages spoken in Burma are being addressed by the committee.9 Www.burmalibrary.org
129 ( ) ( ) - ( ) The Young Offenders Acts, 1930 ( ) Created Date: 1/31/2013 2:13:34 PM10 ြမန်မာနိင်င ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ …
ြမန်မာနိင်င 2 အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဘာသာရး လွတ်လပ်ခွင့် အစီရင်ခစာ ...11 No Contact Two Days After Referral Letter - Burmese
Title: No Contact Two Days After Referral letter - Burmese Author: Missouri Department of Elementary and Secondary Education Subject: No Contact Two Days After ...12 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀၁၆ ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း …
လ်င္ျမန္ သက္သာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အားျဖင့္ အေ ...13 ျ္မန္မျ ျနည္က တကန္ ရန္း္ အ ္း
... င အ႔္ျ္မန္ဆတမအ္ဆညံမန္း္ န္ံတရန္းက ြာ မန္ မ္ ...14 အႏွစ္ခ်ဳပ္ - Shell.com
ျမန္ျမန္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေပၚ႐ွိ ...15 Vaccine Information Statement: Tdap
ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ သြားေရာက္ခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။16 ၾကက္ဆူဆိပ္သင့္ျခင္း အေမး၊ အေျဖ
ရွိသည္။ ထိုသို႕ အလ်င္အျမန္ တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာ ...17 Myanmarfitness Rates And Reviews All The …
myanmarfitness rates and reviews all the bodybuilding supplements you need to know about အျပည့္စံုဆံုး supplements လက္စ ...18 Tpdrf;a&mif UeÅm& - Eia-international.org
ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ...19 Hugel Gentil
HUGEL GENTIL ထို ဝိုင္အမ်ိဳးအစားသည္ “Alsace” ေဒသ၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာဝိုင္ေ20 ကၽႏြ္ုပ္၏ ကေလး၏ ခဲသတၲဳ စမ္းသပ္မႈရလဒ
... ၏ ခဲသတၲဳ စမ္းသပ္မႈရလဒ ္သည္ျမင ့္မားသည္။ ျမန္ျမန္အေရးယ ...21 Salt Lake City School District (your (best Choice ...
မိုင္ေပး မန္ ့ပလပ္(စ)ကို သံုး ၿပီး ေက်ာင္း ၏ အစားအေသာက္22 As Flooding Continues To Affect Hundreds Of Thousands Of ...
As flooding continues to affect hundreds of thousands of people across Myanmar, our thoughts are with all the families and communities suffering from the disaster.23 ေရပြးေကာက္္ပဆြဲ ိုင္ရာ …
ေတပဆံိုေမြးျမန္ြးခြဲ့ေသာ ရပာသာြးအာြးလံိုြးက ၎တ ို ၾက ဳက္ ...24 Basic Windows Xp Course For Childern’s Development Centre
Double Click - ကလစ္ ၂ ခ်က္ဆက္တိုက္ ျမန္ျမန္လုပ္ရပါမယ္။ ...25 Vaccine Information Statement: Td Or Tdap Vaccine - What ...
အသက္ရွဴရန္အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ မူးေ၀ ...26 Usaid Lift - Fsg.afre.msu.edu
လ် င္ လ် င္ ျမန္ ျမန္ၾကီ းထြ ားလာၿပီး ခန္ ့မွန္းေျခ ငါးေမြး ...27 ျမန္မာလုပ္ငန္းခြင္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ …
ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အလ်င္အျမန္ စတင္ႏုိင္ရန္ စြမ္းရည္ဖြံ ...28 ၾသစေၾတးလ ုႏိ င္ငံသိ ႔ လတ္တေလာ …
သင္ဲ့ Centrelink ေထာက္ပံဲ့ေၾကးေပးေငမ ပံ မန္ ဖတ္ေတာက္ေငမ ားကိ ...29 ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမႈ၊ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ …
... ၾကား မႈကိုလက္ခံရရွိသည ့္၂၅ ရက္အတြင္း အျမန္ ...30 Questions And Answers On Appeals And Hearings - Burmese
... င္းထားသည့္ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အျမန္ ...31 အန္တီမမမ်ား (သားဆိုး) Mmcyber …
"ကဲ ဒါဆိုျမန္ျမန္လာ" လို ့ဆိုလိုက္ျပီး ေရွ့ကထြက္သြားေတာ့တယ္.32 News Release - Worldbank.org
NEWS RELEASE In Singapore: In Washington, D.C.: Dini Djalal Chisako Fukuda Phone: +62-81-699-1218 Phone: (202) 473-942433 Aemifwuif;&modku - Shweone.files.wordpress.com
... ၊ အလုပ္ေတြက မၿပီးေသး။ ရက္ေတြက အကုန္ဆံုးျမန္ ...34 ျပည္ေထာင္စုသမၼတ …
... အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာပါက လ်င္ျမန္ ထိေရာက္စြာ ...35 Nyseslat - Nysed.gov
သင့္ကေလ်ား၏ ဆရ /မအ ်ား ေျပ ဆိိုေမ်ားျမန္်ားပါ။ ...36 Substance Abuse And Mental Health Education For Burmese
Substance Abuse and Mental Health Education for Burmese (Page-1) Substance Abuse and Mental Health Education for Burmese ျမန္မာျပည္သားမ ...37 Voice Of Urma B - Burmalibrary.org
... ၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းကေတာ့ ျမန္38 ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ …
တည္ေဆာက္ပံု ေျပာင္းလျခင္း ကို အျမန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတက္ ...39 Pub Maid Booklet Fa 19.01.11 B
ေရကိုျမန္ျမန္ခ်ိဳးၿပီး၊ ဆပ္ျပာတ ိုက္ေနစဥ ္သို႔မဟုတ္ေခ ...40 ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း …
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း တန္ဖိုးကြင္းဆက္၏ဖြဲ ... ... • အျမန္ ...41 ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး …
လွ်င္ျမန္ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပ ...42 စားေသာက္ျခင္း ေနထိုင္ျခင္း …
က်န္းက်န္းမာမာ ေနႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သင္ယူပါ။43 Kyoesinpaw Marttanmyar By Juleyetphuchit 2
- ျပဴတင္းေပါက ္ဆီကိုျမန္ျမန္ ...44 Working Towards A European Integrated Strategy - Amnesty.org
Amnesty International Report 2015 Index ASA: 16/0XX/2015 ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ...45 အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
... ျခခံစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္အဝျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ...46 ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္စာတမ္း
ေရာဂါပိုးရွိသူသည္ မည္မွ် ျမန္ျမန္ ဖ်ားနာႏိုင္သနည္း47 Chapter- 9 Initiating Devices: Flame Detectors And Other ...
အလြန္လ်င္ျမန္(response times can be made very short)သည္။ Microsecond အနည္းသာ ၾကာသည္။ ...48 ရပ္ကြက္အတြင္း - Orangecountync.gov
... (အၿမန္) ကုသၿခင္းလိုအပ္ပါက ေဖာ္ၿပပါေနရာမ်ားသည္ ...49 ေကာင္းထက္ၫြန္႔ Chilled Water Pumping System …
ထိုအခါ flow ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ pump သည္ ျမန္ႏႈန္းပံုေသျဖင့္ ...50 ေနထိုင္ခငြ့္ႏွင္ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို …
... ကိုယ္တိုင္လာေရာက္စံုစမ္းေမးျမန္ျခင္းမ်ားကို ဂ ...

Pas de Suggestions Relatives pour: � မန္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4