748 Résultats pour

� မန္

Format pdf - Page 1/15 (Temps écoulé: 0.1330)1 အင ္ဒို-ျမန္ မနာ ဇီ၀ဆဒိုင ာအေ းႀကီးေ္ မန …
1 အင ္ဒို-ျမန္ မနာ ဇီ၀ဆဒိုင ာအေ းႀကီးေ္ မန ား (Indo-Burma Hotspot) ထဒ္ း ဒမန း ...2 အင࠱္ࠦࠨ-࠳မန္࠱မနࠥ ဇࠧ࠶ဆࠦࠨင࠱ࠖࠥအࠪࠖ࠰ࡧကࠧ࠰္ࠪ࠙မန࠲ࠥ࠰ (indo …
1 အင࠱္ࠦࠨ-࠳မန္࠱မနࠥ ဇࠧ࠶ဆࠦࠨင࠱ࠖࠥအࠪࠖ࠰ࡧကࠧ࠰္ࠪ࠙မန࠲ࠥ࠰ (Indo-Burma Hotspot) ထ္ ...3 ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား ၁
1 ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၁ By Ko Soe Gyi Lethwei – Myanmar Boxing4 ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ …
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဂ်ဴမန္ ခတ္ဘာ +၉ ၅ (၀)၉ ၉ ၇၀၄၉၈၅၃၅,jkubba@globalwitness.org,မိုက္5 ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ …
မန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ အေတ႔အြ ၾကံဳမ်ား6 Download Full-text Pdf - Arxiv
Grammatical Relation s of Myanmar Sentences Augmented by Transformation-Based Learning of Function Tagging Win Win Thant. 1, Tin Myat Htwe. 2. and Ni Lar …7 Burmalibrary.org
Created Date: 1/31/2013 3:03:47 PM8 Burmalibrary.org
165 ( ) - ( ) ( ) ( / ) Created Date: 1/31/2013 2:17:23 PM9 ြမန်မာနိင်င ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ …
ြမန်မာနိင်င 2 အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဘာသာရး လွတ်လပ်ခွင့် အစီရင်ခစာ ...10 No Contact Two Days After Referral Letter - Burmese
Title: No Contact Two Days After Referral letter - Burmese Author: Missouri Department of Elementary and Secondary Education Subject: No Contact Two Days After ...11 တကၠသိုလ္ပညာေရးႏွင့္ အနာဂတ္အလုပ္ …
ျမန္ျမန္နဲ႕ရွင္းရွင္း သံုးသပ္ၿပီး12 Medial Disunification - Unicode Consortium
Medial Disunification I am happy to hear that efforts to accommodate minority languages spoken in Burma are being addressed by the committee.13 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ရက္ ၂၀၁၆
“ျမန္ မာရင္ းျမစ္ြဖံ ႔ၿိဖဳိးတု း္တကမႈ အဲဖ ြ႔ -ျမန္ မာ႔စီ းပ ...14 ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ …
... ႔ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ...15 ျမန္မာာႏိုင္ငံ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑မွ …
Jeremy Prepscius (jprepscius@bsr.org) ထံ ေကခ ဇူ ျပ်ဳဆက္သ ယ္ ေမ ျမန္ ...16 ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ …
တည္ေဆာက္ပံု ေျပာင္းလျခင္း ကို အျမန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတက္ ...17 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀၁၆ ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း …
လ်င္ျမန္ သက္သာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အားျဖင့္ အေ ...18 Hugel Gentil
HUGEL GENTIL ထို ဝိုင္အမ်ိဳးအစားသည္ “Alsace” ေဒသ၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာဝိုင္ေ19 Pub Maid Booklet Fa 19.01.11 B
ေရကိုျမန္ျမန္ခ်ိဳးၿပီး၊ ဆပ္ျပာတ ိုက္ေနစဥ ္သို႔မဟုတ္ေခ ...20 Saeo Pr 01 10 13 For Mp Approvaldoc Rev2 [translated]
ျမန္ -7.0 6.8-ဗီယက ္နမ္ 5.2 6.0 5.4 7.6 aာဆီယံ (၁၀) ႏုိူင္ငံမ်ား ပ်မ္းမွ် 5.5(*) ...21 အႏွစ္ခ်ဳပ္ - Shell Global
ျမန္ျမန္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေပၚ႐ွိ ...22 ျ္မန္မျ ျနည္က တကန္ ရန္း္ အ ္း
... င အ႔္ျ္မန္ဆတမအ္ဆညံမန္း္ န္ံတရန္းက ြာ မန္ မ္ ...23 For Safety - Woodside.com.au
... အျမန္ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေနမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါႏႈန္းအရ အလြယ္တကူ ...24 လံုုးခစဲြ …
— aသက္ရႈျမန္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ aသက္ရႈေနခ်ိန္တငြ ္ aသံျမည္ျခင္း25 And National Reconciliation In Myanmar - Theigc.org
တာ၀န္ယူမႈ ရိွလာေစျခင္း၊ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရ ...26 ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္စာတမ္း
ေရာဂါပိုးရွိသူသည္ မည္မွ် ျမန္ျမန္ ဖ်ားနာႏိုင္သနည္း27 Dvbdebate.net, Facebook.com/dvb.debate Dvbdebate.net ...
... ွန္နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္28 Avoid A Debt - Burmese - Humanservices.gov.au
သင့္ ေၾကြးၿမီကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပန္ဆပ္ရန္ သင့္အား ...29 သင္ ဘာေတြ သိထား သင့္ပါသနည္း …
... ၊ အသက္ရွဴရန္အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ ...30 အင္အားျပင္းထန္ အခ်ိန္ႀကာျမင္႔္
အင္အားျပင္းထန္ အခ်ိန္ႀကာျမင္႔္ ... မန္ ျမန္ထ ...31 Greater Mekong Subregion Capacity Building For Hiv/aids ...
... လိုပ္ငန္းခင္မ ားသည္ ရမ္း ကရင္ ုႏင့္ မန္ 2ပည္သူမ ား အဓိက ...32 Myanmarfitness Rates And Reviews All The …
myanmarfitness rates and reviews all the bodybuilding supplements you need to know about အျပည့္စံုဆံုး supplements လက္စ ...33 အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ …
... ား၏အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ...34 အန္တီမမမ်ား (သားဆိုး) Mmcyber …
"ကဲ ဒါဆိုျမန္ျမန္လာ" လို ့ဆိုလိုက္ျပီး ေရွ့ကထြက္သြားေတာ့တယ္.35 ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမွ …
... ပို႔ေပးႏုိင္ရန္ သြားေရာက္ခြင့္ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ...36 Vaccine Information Statement: Tdap
ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ သြားေရာက္ခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။37 Working Towards A European Integrated Strategy - Amnesty.org
စက္တင္ဘာလတင္လည္း ကရင္ႏွင့္ မန္ျပည္နယ္မ်ားတင္ အစိုးရတပ္ ...38 ၾကက္ဆူဆိပ္သင့္ျခင္း အေမး၊ အေျဖ
ရွိသည္။ ထိုသို႕ အလ်င္အျမန္ တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာ ...39 Settlement Of Labour Dispute Law - Ilo.org
Settlement of Labour Dispute Law အလုပ္သမားအျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ Presentation by40 International Idea Myanmar
... ြားေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ...41 စာ ေစ ာင အစ လၥာမ သ္မငုိး္
အ ဘယ ္ေၾကာင့္ကရ္ဗာလာသ႔ုိႂကြမန္ သ ြ းရပါ သနည ္ ? ေအမာ မဟ္ ္ုိုိ ...42 Salt Lake City School District (your (best Choice ...
မိုင္ေပး မန္ ့ပလပ္(စ)ကို သံုး ၿပီး ေက်ာင္း ၏ အစားအေသာက္43 Substance Abuse And Mental Health Education For Burmese
ရန္လိုျပဳမူတတ္ျခင္း၊ စိတ္အေျပာင္းအလျမန္ျခင္း၊ အစႀကီးတတ္ ...44 Kyoesinpaw Marttanmyar By Juleyetphuchit 2
- ျပဴတင္းေပါက ္ဆီကိုျမန္ျမန္ ...45 Language, Education And Social Cohesion Initiative In Myanmar
Language, Education and Social Cohesion Initiative in Myanmar. Aung Naing Oo, Deputy Speaker, Mon Parliament. Malar San, Education Officer (Policy), UNICEF - Myanmar46 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ …
ရန္ပံုေငြမ်ား ၏ ပမာဏ အလ်င္အျမန္ တုိးတက္မ်ားျပားလာရျခင္း၏47 Chapter -1 Fundamental And Basic Concept
ျမန္ျမန္ရေလ ျဖစ္သည္။ Carcinogen ရိွသည့္ေနရာတြင္ ...48 Nyseslat - Nysed.gov
သင့္ကေလ်ား၏ ဆရ /မအ ်ား ေျပ ဆိိုေမ်ားျမန္်ားပါ။ ...49 အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ …
... အသံျမည္သည့္အခါ အိမ္ျပင္သုိ႔ အလ်င္အျမန္ ထြက္ပါ။ ...

Pas de Suggestions Relatives pour: � မန္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15