1860 Résultats pour

� မန္

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.0910)1 အင࠱္ࠦࠨ-࠳မန္࠱မနࠥ …
1 အင࠱္ࠦࠨ-࠳မန္࠱မနࠥ ဇࠧ࠶ဆࠦࠨင࠱ࠖࠥအࠪࠖ࠰ࡧကࠧ࠰္ࠪ࠙မန࠲ࠥ࠰ (Indo-Burma Hotspot) ထ္ ...2 အင ္ဒို-ျမန္ မနာ ဇီ၀ဆဒိုင ာအေ …
1 အင ္ဒို-ျမန္ မနာ ဇီ၀ဆဒိုင ာအေ းႀကီးေ္ မန ား (Indo-Burma Hotspot) ထဒ္ း ဒမန း ...3 ျမန္…
1 ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၁ By Ko Soe Gyi Lethwei – Myanmar Boxing4 ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ …
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဂ်ဴမန္ ခတ္ဘာ +၉ ၅ (၀)၉ ၉ ၇၀၄၉၈၅၃၅,jkubba@globalwitness.org,မိုက္5 လိက္လေလာင္ၾတး ေကာံဓရုီေဇှာ္ အလံုညးျဗဵမန္ …
လိက္လေလာင္ၾတး ေကာံဓရုီေဇှာ္ အလံုညးျဗဵမန္ ေကာံဓရုီေဇ ...6 ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ …
မန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ အေတ႔အြ ၾကံဳမ်ား7 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ …
“ျမန္ မာရင္ းျမစ္ြဖံ ႔ၿိဖဳိးတု း္တကမႈ အဲဖ ြ႔ -ျမန္ မာ႔စီ းပ ...8 ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးခဲ့ေသာေၾကာင့္ …
အစိုးရက ယင္းသတင္းကို အလွ်င္အျမန္ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ပံု ...9 ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ …
တည္ေဆာက္ပံု ေျပာင္းလျခင္း ကို အျမန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတက္ ...10 Myanmar Csos Calls For Nld Govt To Fully Cooperate …
လ်င္ျမန္ျပန္႔ႏွံ႔စြာ မီးရိႈ႕မႈမ်ား အစရွိသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ...11 အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ …
2 ဤေကာ္မီတီဖြဲ႔စည္းျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ ...12 ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူမွ …
3 ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယံု ...13 Medial Disunification - Unicode Consortium
Medial Disunification ... ‌တလားကုိ တုိက္‌ခုိက္‌ဖက္‌ဆီးသည္‌။ ေအာက္‌မန္ ...14 Grammatical Relation S Of Myanmar Sentences …
Grammatical Relation s of Myanmar Sentences Augmented by Transformation-Based Learning of Function Tagging Win Win Thant15 Hugel Gentil
HUGEL GENTIL ထို ဝိုင္အမ်ိဳးအစားသည္ “Alsace” ေဒသ၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာဝိုင္ေ16 အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္အေ၀းမွေလ့လာမႈmvam …
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျခင္းအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ား ...17 Very Thankful To Mbapf With Joy Arr Man Thit Library
ူး င္း 2ာည့္ မန္ ူး မန္သစ္စ ၾကည့္ီတိုက္18 Usaid Lift - Fsg.afre.msu.edu
လ် င္ လ် င္ ျမန္ ျမန္ၾကီ းထြ ားလာၿပီး ခန္ ့မွန္းေျခ ငါးေမြး ...19 Language, Education And Social Cohesion Initiative In …
Language, Education and Social Cohesion Initiative in Myanmar. Aung Naing Oo, Deputy Speaker, Mon Parliament. Malar San, Education Officer (Policy), UNICEF - Myanmar20 အဆိပ္သင့္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကိုျပဳျပင္ေျပာင …
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ဆက္လက ္တူးေဖာ ္ေနၾကျပ ီး အက်ိဳးဆက ္မ်ားအျဖစ ...21 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀၁၆ ၁၈ …
လ်င္ျမန္ သက္သာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အားျဖင့္ အေ ...22 အန္တီမမမ်ား (သားဆိုး) Mmcyber …
"ကဲ ဒါဆိုျမန္ျမန္လာ" လို ့ဆိုလိုက္ျပီး ေရွ့ကထြက္သြားေတာ့တယ္.23 ဆရာ ဆရာမ ှန္ထမ္း အျမန္အလိုရွိသည္
ဆရာ/ဆရာမ ှန္ထမ္း(အျမန္)အလိုရွိသည္ ရက္စြဲ…04.11.2016 ထိုင္း ...24 ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ …
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏိုင္ေသးေသာ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ ...25 ြမန်မာနိင်င ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ …
ြမန်မာနိင်င 2 အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဘာသာရး လွတ်လပ်ခွင့် အစီရင်ခစာ ...26 ျမန္မာႏိုင္ငံ - Reliefweb
အပုိင္း ၁ - လူသားခ်င္းစာနာမႈညႊန္ၾကားေရးမွဴး၏ အဖငြ့္စကား27 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ရုိလင္ဘာဂ်ာျမန္မာ၏စီးပြားေရးအေပၚယံု ...28 Myanmarfitness Rates And Reviews All The …
myanmarfitness rates and reviews all the bodybuilding supplements you need to know about အျပည့္စံုဆံုး supplements လက္စ ...29 နစ္ေကး (nikkei) အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ Pmi
(ဧၿပီထက္ ပုိျမန္) မေလးရွား ၄၈.၇ အသင့္အတင့္ က်ဆင္းမႈ30 Burmalibrary.org
Created Date: 1/31/2013 3:03:47 PM31 Burmalibrary.org
165 ( ) - ( ) ( ) ( / ) Created Date: 1/31/2013 2:17:23 PM32 ျမန္မာာႏိုင္ငံ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ …
Jeremy Prepscius (jprepscius@bsr.org) ထံ ေကခ ဇူ ျပ်ဳဆက္သ ယ္ ေမ ျမန္ ...33 ခ်န္လွပ္ခံဘဝမ်ား - Unicef
အလ်င္အျမန္ ခြင့္ျပဳေပးပါရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး34 Inside Beautiful Words Ugly Actions - Burmese - …
ျဖင့္အႏၱရယ္ရွိသည ့္စီမံကိန္းအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ...35 (nikkei) အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ
(ဇြန္လထက္ ျမန္) အင္ဒုိနီးရွား ၄၈.၆ မသိမသာ က်ဆင္းမႈ36 မုိးကုတ္စက္ဝိုင္းတြင …
table of contents မုိးကုတ္စက္ဝိုင္းတြင ္တိမ္မည္းတုိ႔ဆင္ေနေသာ ျမန္မာ ...37 ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ …
ျမန္မာႏိုင္ငံ - ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းမ်ား38 News Release - Pubdocs.worldbank.org
္ွမန္ွမန္ႏိုငင္ေနႈမခ်ဲာ့ ညနည္။ ႏိုင႕င မနြျ္မန္မာႏိုငံနံ ...39 For Safety - Woodside.com.au
Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd (Woodside) proposes to conduct a three-dimensional (3D) seismic survey in the AD-5 and A-7 Blocks, offshore Myanmar40 အႏွစ္ခ်ဳပ္ - Shell Global
ျမန္ျမန္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ေပၚ႐ွိ ...41 Kht(http://www.khtnetpc.webs.com ) မွ …
• ျမန္ျမန္! • Hurry! • စားျပီးျပီ။ • I ate already. • ဆာသလား? • Are you hungry? ...42 No Contact Two Days After Referral Letter - Burmese
ေထာက္ခံစာရျပီးေနာက္ ဆက္သြယ္မမရွိျခင္း အမည္- ေမြးေန y-43 Jue - Sae Tat Thu - Shweone.files.wordpress.com
စိတ္ညစ္ေနရသည ္က တစ္ပိုင္းမို႔ ပြဲျမန္ျမန္ျပီးပါေစဟ ...44 New York Times Fortify Rights
ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကည့္ခဲ့ျပီး အျမန္ႏႈန္းမ်ိဳးစံုတြင္ ...45 Salt Lake City School District (your (best Choice ...
မိုင္ေပး မန္ ့ပလပ္(စ)ကို သံုး ၿပီး ေက်ာင္း ၏ အစားအေသာက္46 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ …
ရန္ပံုေငြမ်ား ၏ ပမာဏ အလ်င္အျမန္ တုိးတက္မ်ားျပားလာရျခင္း၏47 Nyseslat - Nysed.gov
သင့္ကေလ်ား၏ ဆရ /မအ ်ား ေျပ ဆိိုေမ်ားျမန္်ားပါ။ ...48 Greater Mekong Subregion Capacity Building For …
ဌာေနတိိုင္းရင္းသားမ ား 2မန္မာုႏိိုင္ငံ သည္ ကမာၻေပၚတင္ ကြဲ ...

Pas de Suggestions Relatives pour: � မန္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20