819 Résultats pour

� မန္

Format pdf - Page 1/17 (Temps écoulé: 0.2145)1 အင ္ဒို-ျမန္ မနာ ဇီ၀ဆဒိုင ာအေ းႀကီးေ္ မန …
1 အင ္ဒို-ျမန္ မနာ ဇီ၀ဆဒိုင ာအေ းႀကီးေ္ မန ား (Indo-Burma Hotspot) ထဒ္ း ဒမန း ...2 ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား ၁
1 ျမန္႔မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပညာက်င့္စဥ္မ်ား -၁ By Ko Soe Gyi Lethwei – Myanmar Boxing3 အင࠱္ࠦࠨ-࠳မန္࠱မနࠥ ဇࠧ࠶ဆࠦࠨင࠱ࠖࠥအࠪࠖ࠰ࡧကࠧ࠰္ࠪ࠙မန࠲ࠥ࠰ (indo …
1 အင࠱္ࠦࠨ-࠳မန္࠱မနࠥ ဇࠧ࠶ဆࠦࠨင࠱ࠖࠥအࠪࠖ࠰ࡧကࠧ࠰္ࠪ࠙မန࠲ࠥ࠰ (Indo-Burma Hotspot) ထ္ ...4 ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ႏွင့္ …
မန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွ အေတ႔အြ ၾကံဳမ်ား5 ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ …
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဂ်ဴမန္ ခတ္ဘာ +၉ ၅ (၀)၉ ၉ ၇၀၄၉၈၅၃၅,jkubba@globalwitness.org,မိုက္6 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ရက္ ၂၀၁၆
“ျမန္ မာရင္ းျမစ္ြဖံ ႔ၿိဖဳိးတု း္တကမႈ အဲဖ ြ႔ -ျမန္ မာ႔စီ းပ ...7 Download Full-text Pdf - Arxiv
Grammatical Relation s of Myanmar Sentences Augmented by Transformation-Based Learning of Function Tagging Win Win Thant. 1, Tin Myat Htwe. 2. and Ni Lar …8 Burmalibrary.org
Created Date: 1/31/2013 3:03:47 PM9 ြမန်မာနိင်င ၂၀၁၃ ခနှစ်၊ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ …
ြမန်မာနိင်င 2 အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ဘာသာရး လွတ်လပ်ခွင့် အစီရင်ခစာ ...10 No Contact Two Days After Referral Letter - Burmese
Title: No Contact Two Days After Referral letter - Burmese Author: Missouri Department of Elementary and Secondary Education Subject: No Contact Two Days After ...11 Medial Disunification - Unicode.org
Medial Disunification I am happy to hear that efforts to accommodate minority languages spoken in Burma are being addressed by the committee.12 Saeo Pr 01 10 13 For Mp Approvaldoc Rev2 [translated]
ျမန္ -7.0 6.8-ဗီယက ္နမ္ 5.2 6.0 5.4 7.6 aာဆီယံ (၁၀) ႏုိူင္ငံမ်ား ပ်မ္းမွ် 5.5(*) ...13 Www.burmalibrary.org
129 ( ) ( ) - ( ) The Young Offenders Acts, 1930 ( ) Created Date: 1/31/2013 2:13:34 PM14 ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ …
တည္ေဆာက္ပံု ေျပာင္းလျခင္း ကို အျမန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတက္ ...15 Hugel Gentil
HUGEL GENTIL ထို ဝိုင္အမ်ိဳးအစားသည္ “Alsace” ေဒသ၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာဝိုင္ေ16 Avoid A Debt - Burmese - Humanservices.gov.au
သင့္ ေၾကြးၿမီကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပန္ဆပ္ရန္ သင့္အား ...17 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀၁၆ ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း …
လ်င္ျမန္ သက္သာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း အားျဖင့္ အေ ...18 Myanmarfitness Rates And Reviews All The …
myanmarfitness rates and reviews all the bodybuilding supplements you need to know about အျပည့္စံုဆံုး supplements လက္စ ...19 ျ္မန္မျ ျနည္က တကန္ ရန္း္ အ ္း
... င အ႔္ျ္မန္ဆတမအ္ဆညံမန္း္ န္ံတရန္းက ြာ မန္ မ္ ...20 ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ …
... ႔ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ...21 Language, Education And Social Cohesion Initiative In Myanmar
Language, Education and Social Cohesion Initiative in Myanmar. Aung Naing Oo, Deputy Speaker, Mon Parliament. Malar San, Education Officer (Policy), UNICEF - Myanmar22 For Safety - Woodside.com.au
... အျမန္ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေနမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါႏႈန္းအရ အလြယ္တကူ ...23 ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္စာတမ္း
ေရာဂါပိုးရွိသူသည္ မည္မွ် ျမန္ျမန္ ဖ်ားနာႏိုင္သနည္း24 Salt Lake City School District (your (best Choice ...
မိုင္ေပး မန္ ့ပလပ္(စ)ကို သံုး ၿပီး ေက်ာင္း ၏ အစားအေသာက္25 လံုုးခစဲြ …
— aသက္ရႈျမန္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ aသက္ရႈေနခ်ိန္တငြ ္ aသံျမည္ျခင္း26 Vaccine Information Statement: Tdap
ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္ သြားေရာက္ခံယူရန္ လိုအပ္ပါသည္။27 အင္အားျပင္းထန္ အခ်ိန္ႀကာျမင္႔္
အင္အားျပင္းထန္ အခ်ိန္ႀကာျမင္႔္ ... မန္ ျမန္ထ ...28 Myanmar Csos Calls For Nld Govt To Fully Cooperate With ...
လ်င္ျမန္ျပန္႔ႏွံ႔စြာ မီးရိႈ႕မႈမ်ား အစရွိသည့္ ျပင္းထန္ေသာ ...29 Greater Mekong Subregion Capacity Building For Hiv/aids ...
... လိုပ္ငန္းခင္မ ားသည္ ရမ္း ကရင္ ုႏင့္ မန္ 2ပည္သူမ ား အဓိက ...30 Used 1200cc Hybrid Cars For Sale In Japan - Wordpress.com
... Japan original TV,Back cam,Back မန္ မီးေခာက္ OLX Islamabad offers online local classified ads for Cars - Post your classified ad for bikes, ...31 အန္တီမမမ်ား (သားဆိုး) Mmcyber …
"ကဲ ဒါဆိုျမန္ျမန္လာ" လို ့ဆိုလိုက္ျပီး ေရွ့ကထြက္သြားေတာ့တယ္.32 ျမန္မာာႏိုင္ငံ အထည္ခခ်ဳပ္လုပ္ငန္ က႑မွ …
Jeremy Prepscius (jprepscius@bsr.org) ထံ ေကခ ဇူ ျပ်ဳဆက္သ ယ္ ေမ ျမန္ ...33 အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ …
... ား၏အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ...34 Vaccine Information Statement: Td Or Tdap Vaccine - What ...
အသက္ရွဴရန္အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊ မူးေ၀ ...35 As Flooding Continues To Affect Hundreds Of Thousands Of ...
As flooding continues to affect hundreds of thousands of people across Myanmar, our thoughts are with all the families and communities suffering from the disaster.36 Working Towards A European Integrated Strategy - Amnesty.org
စက္တင္ဘာလတင္လည္း ကရင္ႏွင့္ မန္ျပည္နယ္မ်ားတင္ အစိုးရတပ္ ...37 The International Commission Of Jurists February ...
... ်ား ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအလ်င္အျမန္ ဖြံံ႔ၿဖိ ...38 ေရႀကီး ေရလွ်ံၿပီးခ်ိန္ – အိမ္ျပန္အဝင္မွာ …
ေရႀကီး ေရလွ်ံၿပီးခ်ိန္ – အိမ္ျပန္အဝင္မွာ ေဘးကင္းေစျခင္း39 ၾကက္ဆူဆိပ္သင့္ျခင္း အေမး၊ အေျဖ
ရွိသည္။ ထိုသို႕ အလ်င္အျမန္ တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာ ...40 အရက္၏အက်ိဳးဆက္မ်ား
... ျခင္း၊ ရင္ဘတ္နာျခင္း/ေအာင့့္ျခင္း၊ အသက္ရႈျမန္ ...41 International Idea Myanmar
... ြားေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ...42 Substance Abuse And Mental Health Education For Burmese
ရန္လိုျပဳမူတတ္ျခင္း၊ စိတ္အေျပာင္းအလျမန္ျခင္း၊ အစႀကီးတတ္ ...43 Judicial Appointments - International Idea
ေထြးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ လ်င္ျမန္ၿပီး44 Mmcybermedia - Shweone.files.wordpress.com
... ခ်ၿပီးေနာက ္အေၾကာင္း တစ္ခုေၾကာင ့္သူ႔အား ျမန္ ...45 စာ ေစ ာင အစ လၥာမ သ္မငုိး္
အ ဘယ ္ေၾကာင့္ကရ္ဗာလာသ႔ုိႂကြမန္ သ ြ းရပါ သနည ္ ? ေအမာ မဟ္ ္ုိုိ ...46 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ …
ရန္ပံုေငြမ်ား ၏ ပမာဏ အလ်င္အျမန္ တုိးတက္မ်ားျပားလာရျခင္း၏47 Usaid Lift - Fsg.afre.msu.edu
လ် င္ လ် င္ ျမန္ ျမန္ၾကီ းထြ ားလာၿပီး ခန္ ့မွန္းေျခ ငါးေမြး ...

Pas de Suggestions Relatives pour: � မန္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17