1790 Résultats pour

� မစ်

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.6415)1 မစႏၵာ - Shweone.files.wordpress.com
မစႏၵာ ကြက္လပ္ကေလးျဖည ့္ေပးပါ ̔ စူးမာေရ ̕ ̔ aင္း̕ ̔ ငါ ေေတြးမိတယ ္̕2 တည်ေဆာက်မည့် ၊တည်ေဆာက်ဆဲ၊ တည်ေဆာက်éပီးတံတားများအေပÏ ြမစ ...
ေရြမင့် တက် ိÕင်မùအြပင ် ြမစ်ëကမ်းြပင်အေနအထား ှင့် ...3 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတအရင ္းအျမစ …
သက္ေအာင ္လင္း သည္ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက ္ေရး အရင္းအျမစ ္အဖ ...4 ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန …
ဆက္လက္၍ မစၥတာဝမ္ယိက အစိုးရသစ္ေပၚေပါက္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ...5 သစ္စာတိင်အဖွဲ၏့ ြမစ်ဖျားခရာ
ebook is created by www.ShanYoma.Org 1 သစ္စာတိင်အဖွဲ၏့ ြမစ်ဖျားခရာ နမျိုးနွယ်6 ြမန်မာ့စကား ရင်းြမစ်များ
ebook is created by www.ShanYoma.Org 1 ြမန်မာ့စကား ရင်းြမစ်များ လှသမိန် ြမန်မာစကားတ ...7 ရန်ကန်အäဝးသင်တက္ကသိလ် လစူ့ွမ်းအားအရင်းအြမစ…
ရန်ကန်အဝးသငတက် ္ကသိလ်၊ လူစ့ွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွð့ ...8 ၀တ မစ၀ကၽန ၚ သတင ဆကသယခ တဆကမႈ မ က င …
နည န သ သည ၀တ မစ ၀ကၽန ၚ သသ႕ အဓကဆကသ ယ သ လ လမ မတစ ခ က အဆင မ င တင ...9 အမျိုးသားြမအသးချမမူဝါဒ
အ မစ ဆ င ရ အ ခခ မ မ က အမ ပ ဝင မ ဖင ခ မ တ ရန ၊10 Yef;ygifhca& - ေရႊစကား
1 2 rpE´m yef;yGifhca& yef;yGifhca& yxrtBudrf? 2006 ckESpf arv? tkyfa& 1000 tzHk;yef;csD rkwfokef rsufESmzHk;cGifhjyKcsuftrSwf 5005670605 ESifh pmrlcGifhjyKcsuftrSwf11 ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ …
တိုင္းျပည ္၏ အဖိုးတန ္သည ့္သဘာဝအရင္းအျမစ ္မ်ားက ...12 ြမနမ်ာနိင်ငရငး်နှီးြမုပန်ှမ äကာ်မရှင် …
ကပ်လျက်ရှိသာ ြမစ်ကာဘက် ြမကွက်၊ သန်လျင် ကျာက်တန်းမိုန့ယ်၊13 ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ …
တူရကီ သမၼတႏိုင္ငံသမၼတ မစၥတာေတယစ္ပ္အာဒိုဂန္ ႏွင့္14 Saeo Press Release 2015 Final Edited - Oecd.org
ထွန်းသစ်စ အာရှသည်ကျန်းမာသည ့်အလယ်အလတ ်တန်းစား ကးထီားမွ êမ ...15 စာ ေစ ာင္ - Api.ning.com
လံုျဖစ ္ေသာ သ ိူေ နတ ္ြ မစြ္အင ္ပါကက္ ႈမြ အဆက ္ျပတ္ဖ ္စပၚ ေနရာ16 Msm စာေစာင္ - Api.ning.com
2 (၁) ေဆာ၀္ဒဟ္ဘင္သ္ဇမ္အဟ္ သခင္မ။ ။မစြ ္လင္မ္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး သူ ...17 United Nations Nations Unies - Reliefweb.int
ညႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သူ မစၥတာ ဂၽြန္ဂင္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ...18 We Will Manage Our Own - Burma Partnership
We Will Manage Our Own ဒ Natural Resources ိ ု ႔ … ပ ိ ု င ္ ဆ ိ ု င ္ တဲ ့ သဘာ၀အရင ္ းအျမစ ္ မ ...19 Hugel Gentil
HUGEL GENTIL ထို ဝိုင္အမ်ိဳးအစားသည္ “Alsace” ေဒသ၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာဝိုင္ေ20 အတွက် သစ်တာကာဗွန်ထတ်လပ်မ …
ထတ်လတ်/စပ်ယူနိင်သည့် ရင်းြမစ်များအား ဂရတစိက် ထည့်သွင်းစဉ ...21 သစ်တာြပုန်းတီးြခင်းနှင့် …
၂၀ရာစâနှစ် အလယ်မစှ၍ ကမ္ဘာကီးပူနွးလာမ၏ အဓိကတရားခမှာ ...22 ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသဆိုင္ရာအ …
ေပါမီႏိုလက ္တ္တီသည္ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖဳးတိိုးတက ္ေရး အရင္းအျမစ ...23 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ - Adb.org
အပံ့ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မစၥတာ ဗစ္ကလိုင္းက ေျပာၾကားပ ...24 ဧရာ၀တီျ မစ္ျ မစစ္စတ္စက ္တပစက ာ္စ …
ဧရာ၀တီျ မစ္ျ မစစ္စတ္စက ္တပစက ာ္စ ပစ္ကရ္ာတာမီ ာ္ာစစမံကိန္း(၈ ...25 ရပ်ရွာ လက်သမားဆရာများaတွက် ပiuမ …
ြမစ်ဝကန်းeပeဒသရှi တဲ§ aiမ်များမှာ aဓiက aားြဖင့် သစ် သiu့မဟ uတ် ဝါးတiu ...26 ျမန မာ (indo-burma Hotspot) ထဒန းသဒမ းရန …
1 အင ္ဒို-ျမန မာ ဇီ၀ဆဒိုင ရာအေရးႀကီးေ္သမ ား (Indo-Burma Hotspot) ထဒန းသဒမ းရန27 ဖွံ%ဖိးမ …
အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ အေတွအ1က2ံ4ှင့် အရင်းအြမစ်များကို အသုံး ...28 ျမန္မာႏုိင္ငံဧရာ၀တ ီျမစ္၀ွမ္းဘက …
ေရအရင္းအျမစ ္မ်ားဖြ ံၿဖိဳးတိုးတက ္ေရးန ွင့္ရာသီဥတုေ ...29 Xÿ S R X S S ó úï O R þ ê X P S S R ð S X P A Y ? S P X ...
သူတပါေးထံ ှ တပ ဒ လံ ေးပ စ မစ တစ တ တပ င ေးပ စ မစ ကူေးချပခင ေး30 အမ သ မအသ ခ မ မ ဝ ဒ ဆဋ္ဌမမ ကမ
သဘ ဝအရင အ မစ မ ထ န သ မ က က ယ ရ တ ဖ ဖ တ ...31 မွတ္စုေဆ ာင္းပါးၿပ ိဳင္ပြဲ
သဘာ၀သစ္ေတာထြက ္အရင ္းအျမစ ္မ်ား၊ ၄င္းတို႔၏က ိုယ္ခႏၶာ ...32 Copyright © International Labour Organization 2013
အဘယ္႔ေၾကာင ့္ဆက ္စပ္မႈ႐ွိသနည ္း။ ေန႔တိုင္းဆိုသလ ိုပင္သင္ကဲ ...33 ယာသီးနှံများအတွက် လိုအပ်သော …
စ က ခ န င မစ က မ ဆ လဖ မဩဇ ထည ပ ခင သညအထက ...34 သတင္ းသမားမ်ားကာကယ္ေ ရးဆိုငာေ …
ကဲ ျပားေ သာပညာရွငင္ း ျမစ်ားကို ထငပည္ ့ သတင္ းမ်ား၊35 ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာ ုင်ငံေတာ် …
1 ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာ ုင်ငံေတာ် ြပည်ေထာင်စုသမ တြမန်မာ ုင ...36 ပို့ေဆာင်ေရးဝန်ကီးဌာန ေရေကြ …
ေရအရင်းအမြစ်နှင့် ြမစ်ေချာင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက ...37 ျမန္မာႏုိင္ငံတငြ္ျပည္သ႔ေူရးရာက႑ …
ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက ္ေရး အရင္းအျမစ ္အဖဲြ႔အစည ္း၏ စီးပြားေရး ...38 ေကျာင်းသားမိဘများ အတွက ် …
§ ေကာ်လိုရာဒို အစိုးရ အရင်းအြမစ ...39 Multi-language Dictionary For Disaster Reduction …
77 well foundation work ေကာင်းမွန်ေသာ‌အေြခခံ‌အုတ ်ြမစ်ြပုလ ...40 လယ္သမားေတက ရာဇ၀တ္သားေတ …
သယံဇာတတ þးေ ဖာ ္ေ ရးလ ýပ္ငန္ လယ္ယာေ ျမစ း၊ ý ိက္ပ်ိဳးေ ...41 March 14, 2017 - Ssn - Progressivevoicemyanmar.org
သ တး်စျ မစး၊ ဧႈးပာာျ မစ ႏုိပ်စင့္ ၄်စငာင မႈေန႕၏ျ မစတအတြကစာအတ ...42 အဆိပ္သင့္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကိုျပဳျပင္ေျပာင …
ေရရွည္တြင္ဤအကန္႔အသတ ္ရွိေသာ အရင္းအျမစ ္၏ အက်ဳိးခံစားမ ...43 United Nations Nations Unies - Reliefweb.int
မစၥတာ အိုဘရုိင္ယန္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတၿမိဳ႕သို႔လည္း ...44 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတအရင …
ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတးတကို္ေရး အရင္းအျမစ ္အဖ႕ဲြအစည္း၊ စီးပား ...45 ဆက7 :ယ71ေ5&ပ1ေက-/9ပင7ဆင7 ည74 &ပ1ေ …
မစ,5ာ5ေ-/ မည7h @h ဆက7 :ယ71ေ5&ပ1ေပ/ေ7မ cc ်:င7 ပ/ေ7မခ:2(ဃ)က-/ 1မ,က7ပ+မ်-/င75 မစ,5ာ-/5ေမည7 -46 ေနရာထိုင္ခင္းထိန္းသိမ္းေရးအၾကံေပးေကာ္မတီ …
ေဆာင္ရြက ္ပံုတို႔ကိုလည္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပပါသည္။ မစၥတာခ်ီရ ...47 Knowledge Sharing And Ideas For Myanmar’s Rural …
မစၥတာမိုက္ခ္ ေဝးလ္စ္၊ lift ရန္ပံုေငြဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္မွ ...48 မြန်ြာန ိုငင်ံနငှ့်် အမြ ကနန် ိုငင်ံ၏ …
ကိုန် စစည်ူးြ ာူးအတွက် အမြ ကန် မစ ူးကွက် ိုို့ င်မာက်ခ န်တ ...49 ြပည်ေထာင်စÍြမန်မာ ိÍင်ငံေတာ်အစိÍးရ …
တားြ မစ်ေစြခင်းတိÍ့ကိÍ ေဆာင်­ွက် ် ိÍင်သည်။50 1. 2.
အရင်းြမစ ်များကို သဘာဝပတ်ဝန ်းကျင်ကာကွယ်ေစာင့ ်ေ ှာက ်ေရး ...

Pas de Suggestions Relatives pour: � မစ်
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20