1980 Résultats pour

� မစ္

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.5450)1 ဧရာ၀တီျ မစ္ျ မစစ္စတ္စက ္တပစက ာ္စ …
ဧရာ၀တီျ မစ္ျ မစစ္စတ္စက ္တပစက ာ္စ ပစ္ကရ္ာတာမီ ာ္ာစစမံကိန္း(၈ ...2 စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္ …
စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္ဗဟုုိဌာန ...3 ကခ်င္ျပည္နယ္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ …
ကခ်င္ျပည္နယ္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိ ...4 သံလင္ြ ျမစ္ဝ မ္ားေဒသ မိတ္ဖက္မွ်မား …
သံလြင္ျမစ္၏ အသုုံားဝင္ပုုံမွ်မားကိုု ရ င္ားလင္ား5 ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ …
သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတ ...6 ခွ်င္ားတင္ြ ားျမစ္ဝ မ္ားေဒသ …
တန္ဖိုုားမွ်မားࡀ ခွ်င္ားတြင္ားျမစ္၏ အသုုံားဝင္ပုုံမ ...7 Myanmar Nlp Research And Usefulness Of Alt Data
သံလြင္ ျမစ္ သည္ ျမန္မာျပည္ ေတာင္ပုိင္း သုိ႔ ဦးတည္ စီးဆင္း သ ...8 ၇-တန္း {သင္က မည္သို႔ …
p ေဝါဟာရ၏ ဇစ္ျမစ္၊ သို႔မဟုတ္ ထပ္ျဖည့္ဆည္း ထားသည္မ်ားကို သဲလ ...9 ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံအပါအ၀င္ …
2 ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံအပါအ၀င္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို10 ၂၁ရာစုပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ …
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလ ၂၁ရာစုပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္11 Www.dhammadownload
http://www.dhammadownload.com. http://www.dhammadownload.com. Created Date: 7/16/2011 7:05:57 PM ...12 ၅-တန္း {သင္က မည္သို႔ …
ဤလမ္းညႊန္မ်ားကို ျပင္ပအရင္းအျမစ္ မ်ားကိုသံုး၍ ျပဳစုေရးဆ ...13 ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ …
အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ...14 အရပ္သားမ်ား အားလံုး ဒုကၡ ခံစားၾကရ
ျမစ္ႀကီးနား ဝိုင္းေမာ္ ရွအစ္ယန္ လိုင္ဇာ ဝိုုင္ခ်ိဳင္15 Daca ပရသဂရမ္ အဆ သတ္္ခပါက
daca အ ပ္ပါမစ္ွက္ ပတ္သက္သမ္ အ္ေၾ ကေက ္္္ိာအသစ္မႈာ သသုမမ 'တ္ အ္ ...16 29 August 2017 - Docs.wfp.org
MYANMAR OFFICE: No. 5 Kanbawza Street, Shwe Taung Kyar (2) Ward, Bahan Township, Yangon, Myanmar Phone: +95 1 2305971, 2305972, 2305973, 2305974 ...17 င္ခန္းစာ၃။ေအာာ္္တိုာ၂၁၊၂၀၁၇
၁းာစိြႏမစ္ ာၽ ြႏိ္ပ္္တို ္္ေ ...18 Saeo Pr 01 10 13 For Mp Approvaldoc Rev2 [translated]
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က ္ ၂၀၁၃ ခုေaာက္တိုဘာ ၈ ရက္၊ aဂၤါေန႔၊ ညေန ၃ ...19 Asa - Amnesty.org
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးမႈမ်ားကိုု တားျမစ္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ...20 Archaeological Researches On The Excavated Finds At …
Archaeological Researches on the Excavated Finds 351 ... In the recent past, the Samon River (စမံႈျမစ္) joined the Panlaung River elsewhere as well.21 လူထုဗဟိုျပဳ …
ထိုု႔အျပင္ အရင္းအျမစ္ ထုုတ္ယူမႈက႑သည္22 သံလငြ္ျမစ္ေပၚရွိ ေနာင္ဖေရကာတာ …
သည္ ႏုျမစ္ ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာတည္ရွိရာျဖစ္သည္။ထိုအေၾကာင္းေ ...23 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဖြ႕ံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာေငြေၾကးအေျခအေနျခံ ...
ေငြအရင္းအျမစ္ ၁၁ မ်ိဳးေပၚတြင္သာ အာရံုစူးစိုက္တင္ျပထားပ ...24 Profile
ေရအရင္းအၿမစ္ အသံုုးခ်ေရးဦးစီးဌာန (Water Resources Utilization Department)25 မတ္လ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
မွီခိုအားထားေသာျမစ္ျဖစ္ျပီး ...26 ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ …
စိုက္ပ်ိဳးေရး/သဘာ၀အရင္းအျမစ္ 51 . ၁။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ...27 အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးရန္ပံုုေငြ ႏွင္႔ …
စုုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ...28 အရင္ားအာႏလီားရင္ားျမစ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ …
ကို ပံ့ပိုားေပားသည္။ ‘ရင္ားျမစ္’ အတြက္ ေငြေၾကားအစီအစဥ္ ...29 Wfp Myanmar
စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ျမွင့္တင္ေပးေရး ဗဟုိဌာနမ်ား ၊ wfp က ၂၀၁၃ ...30 Iom Myanmar Camp Coordination And Camp …
cccm အစုအဖြဲ႔၏ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ ...31 Lg ပါသလား။ အကယ္၍
လူသားအရင္းအျမစ္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔စီးပ ...32 စာသင္းဠင္အျမစ္ဓင္အြင္းျခင္းအဓြက္ …
အကခ ိးစ းဘြားࡵွင့္ ဘဓ္အက္၍ ျမစ္ࡵ ိင္ေခခသိွေအာ ဘဎိဘကၡလခား ...33 Mandalay Urban Services Improvement Project: Toward …
adb ၏အေရွ႔ေတာင္အာရွဌာနတာ၀န္ခံ ပညာရွင္ မစ္(စ္) ေအရီဟြန္ဒါက -34 Mmr Humnaitarian Overview 23aug2016 Myr - …
၂ဝ၄ ၁၁ဝ ၈၄ ၅၃ ၂၈ ၆ ၄ ၁.၇ ၁.၁ ဝ.၂ ခ်င္း ဝ.၁ မြန္ ကခ်င္ ကရင္ ရွမ္း ...35 ျမန္မာ Checklist …
ထိုWaiver Form အားပူးတဲ၍မတင္ပါကသင္၏ဗီဇာ၊ပါမစ္ ...36 2016-2017 အခမဲ့ ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေစ်း …
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္” ဇယားသည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းဝင္သူ $ $ $37 (nikkei) အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ
ျပည္ပ ရင္းျမစ္ႏွစ္ခုလံုးထံမွ ဝယ္လုိအားမွာ ပို ...38 အႏွစ္ခ်ဳပ္အက်ဥ္း
အႏွစ္ခ်ဳပ္အက်ဥ္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိပညာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ ...39 Workshop Planning The Activities Component 2 - Swm²
•မစ္႐ွင္အတြက ...40 ခ်ဥ္းနင္းထုိးေဖာက္မႈမ်ား …
1 ခ်ဥ္းနင္းထုိးေဖာက္မႈမ်ား - အာဆီယံႏွင့္ ဝန္းက်င္ေဒသမ်ားတ ...41 ျမန္မာ့ အထည္ခ်ဴပ္စက္ရံုမ်ားတြင္ …
လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္တို႔၏42 အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္အေဝးမွေလ့လာမႈ …
အစားအစာရရွိေသာအဓိကအရင္းအျမစ္43 မူလ Pile အေနအထားအား …
1 မူလ Pile အေနအထားအား ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း (Verification Pile Test, VPT ) Pile Load Test မ်ား ...44 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ …
“ျမန္ မာရင္ းျမစ္ြဖံ ႔ၿိဖဳိးတု း္တကမႈ အဲဖ ြ႔ -ျမန္ မာ႔စီ းပ ...45 Bank: Kanbawza Bank ကေမၻာဇဘဏ္
Bank: Kanbawza Bank ကေမၻာဇဘဏ္ 5000 Group Series English Myanmar English Myanmar Sr Code Branch Address 5031 Myitkyinar Branch ျမစ္ ...46 နစ္ေကး (nikkei) ျမန္မာ …
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ၀၇း၀၀ (ရန္ကုန္)/၀၀း၃၀ (utc)၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ...47 Obm0ywf0ef;usif &sifoefzkdy Er®wljrpfukdumug,fpkdy
နမၼတူျမစ္ ေပၚတည္ေဆာက္ေနသည္႔ ေရကာတာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမ ...48 Public Disclosure Authorized - The World Bank
၂။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ...49 ျမန္မာႏိုင္ငံ - …
ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ...50 Indorama Ventures Public Company Limited Human …
၀င္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း၊ ဟန္႕တားျခင္းမျပဳလုပ္ပ ...

Pas de Suggestions Relatives pour: � မစ္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20