1070 Résultats pour

� မစ္

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.1551)1 သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး …
1" " သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ကြန္ယက္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ ...2 ဒုကၡသည္ကဵန္းမာေရးပညာ အရင္းအဴမစ္ စင္တာ
ဒုကၡသည္ ကဵနး္မာေရးပညာေပး အရင္းအဴမစ္စင္တာ ရဲ့ရည္႟ၾယ္ခဵက္က က ...3 သံလင္ြ ျမစ္ဝ မ္ားေဒသ မိတ္ဖက္မွ်မား …
သံလြင္ျမစ္၏ အသုုံားဝင္ပုုံမွ်မားကိုု ရ င္ားလင္ား4 G19: သာတူညီမွ်မႈအတြက္ေစာဒကတက္မႈႏွင့္ …
ယွက္ျခင္း ၊ လက္တံု့ျပန္ျခင္း တို့ကိုတားျမစ္ ...5 ခြျခားဆက္ဆံမႈကိုတားျမစ္ေရးကဲ …
ချြဲခားဆက္ဆံေရးကိုတားျမစ္ျခင္းကေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္း ...6 Archaeological Researches On The Excavated Finds At The ...
In the recent past, the Samon River (စမံႈျမစ္) joined the Panlaung River elsewhere as well. Five miles south of the present confl uence, ...7 Myanmar Nlp Research And Usefulness Of Alt Data
ျမစ္ _#NN.Location သည္ _#SF.Declarative #PPM.Subj ျမန္မာျပည္ _#NNP.Location ေတာင္ပုိင္း_#NN.Location8 Hac Minutes 11-16-12 - Burmese-448 - Facilities.unc.edu
(Ms. Wu)၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန၊ မစ္(စ)ဂေရး (Ms. Grey) ...9 Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program ...
လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ gms လူသားအရင္းအျမစ္ဖြြံ႔ျဖိဳးမ ...10 က႑ / က႑ခြဲ ေရေပးေ၀ျခင္းႏွင့္
ရန္ပံုေငြ အရင္းအျမစ္/ ...11 Saeo Pr 01 10 13 For Mp Approvaldoc Rev2 [translated]
aရင္းျမစ္ - oecd ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင ္တာ။ မွတ္ခ်က ္ ...12 8 Post Code Myanmar A4 - Mcit.gov.mm
၄၉ မန္ခိန္ ၆ ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၀၁၀၁၃13 အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ ...14 မတ္လ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
... ျမစ္ျဖစ္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္၏နံမည္ႀကီးေသာျမစ္ျဖစ္သည္ ...15 2016-2017 အခမဲ့ ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေစ်း …
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္16 Hac Minutes 9-27-12 - Burmese - Facilities.unc.edu
ငန္းခ်ိန္အတြင္းသင္တန္းတက္ရန္ခက္ခဲေစသည္။မစ္(စ)အက္နရူး(Ms. Agnew) က17 Non Discrimination Compliance - Lincare.com
ဇစ္ျမစ္၊အသက္၊မသ္နစြမ္းျဖစမၸသိုၸမဟုတ္က်ာမ(လိင္) ...18 ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ …
ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ အေရးပါေသာႏွစ္မ်ားႏွင့္ ...19 အၿမဲ - Eff.org
Press အရင္းအျမစ္ ေပၚတြင္ရွိသည္။ သင့္၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကို အရန္ျပ ...20 စာသင္းဠင္အျမစ္ဓင္အြင္းျခင္းအဓြက္ မငြ …
ဓင္အြင္းျခင္းအဓြက္ န ဓ္ေ၀ျခင္းျမစ္ࡥဘ း၊ ဤက လၸဒ ၏ န ဓ္ေဠ ...21 Proximity Designs - Ash.harvard.edu
ေရအရင္းအျမစ္ အမ်မးစုတည္႐ ိရမ ျဖစ္ပါသည္။22 No Contact Two Days After Referral Letter - Burmese
Title: No Contact Two Days After Referral letter - Burmese Author: Missouri Department of Elementary and Secondary Education Subject: No Contact Two Days After ...23 တန္းတူညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမွာ …
... ၊အသားေရာင္၊ဘာသာတရား၊ လိင္၊ႏိုင္ငံသားဇစ္ျမစ္၊ ...24 နစ္ေကး အာဆီယံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း …
... ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃)ရက္အထိ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထား ပ ...25 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ရက္ ၂၀၁၆
“ျမန္ မာရင္ းျမစ္ြဖံ ႔ၿိဖဳိးတု း္တကမႈ အဲဖ ြ႔ -ျမန္ မာ႔စီ းပ ...26 တိုက္႐ိုက္ေငြေပးသြင္းမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ …
လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ မူလႏိုင္ငံသားဇာတ္ျမစ္၊ အယူဝါဒ ...27 အိုအီးစီဒီ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား
အိုအီးစီဒီ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျမန္မာႏို္င္ငံအေပ ...28 ဴမန္မာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္အေပၞ …
ဴမန္မာ အဓိကေတၾႛရႀ ိခဵက္မဵား။ ။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိႎိုင္ငံေရး ...29 Www.dhammadownload
http://www.dhammadownload.com. Created Date: 7/16/2011 7:05:57 PM ...30 တသမတ္တည္းျဖစ္ျခင္း / St. Louis Public Schools
+ = တသမတ္တည္းျဖစ္ျခင္း / St. Louis Public Schools တုိးတက္မႉ့မွတ္တမ္း ပ်က္ရက္ ...31 အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ လမ္းညႊန္
ၾသဂဲနစ္ႏွင့္ အင္ၾသဂဲနစ္ အရင္းအျမစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို ...32 နစ္ေကး (nikkei) ျမန္မာ …
... ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္အထိ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထား ...33 Mandalay Technology Geospatial Technology Division Profile ...
ေေေေရအရင္းအၿမစ္ ရအရင္းအၿမစ္ အသံုုးခ်ေရးဦးစီးဌာန ((((Water Resources34 ၁ % ႏႊားႏုိ႔ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္
ေထာပတ္ လဘက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း = အဆီ ၄ ဂရမ္ ရင္းျမစ္: ...35 Civil Rights Compliance Appendix E: Equal Opportunity In ...
မရွိရေလေအာင္ တားျမစ္ ထားပါသည္။ ယင္းတားျမစ္ခ်က္မ်ားမွာ ...36 အာဆီယံေဒသတြင္း တမလန္းသစ္ျပ နာအတြက ္ …
တမလန္းသစ္ျဖင့္ထြင္းထုထားေသာ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား၈ တရုတ္ ...37 အေတြးအျမင္ ကြာဟခ်က္မ်ား …
... ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္ ...38 ရိုးရိုးေငြပ ို႔လႊာ ေဆာင္ရြက္ေနသည …
ျမစ္ႀကီးနား ရွားေတာ ဖလမ္း ထီးခ်ိဳင့္ ဦးေအာင ...39 ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ …
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ နဲ႔ ဆြဲမက္စရာ အရည္အေသြးနဲ႔ ေတာက္ပတဲ့ ေက ...40 Bank: Kanbawza Bank ကေမၻာဇဘဏ္
Bank: Kanbawza Bank ကေမၻာဇဘဏ္ 5000 Group Series English Myanmar English Myanmar Sr Code Branch Address 5031 Myitkyinar Branch ျမစ္ ...41 ေနာက္ဆက္တြဲ G Snap/foodshare Wic Tefap Fset …
Title: Civil Rights Compliance APPENDIX G: Nondiscrimination Statement SNAP/FoodShare, WIC, TEFAP, FSET Website – Burmese Author: DHS DWD DCF …42 ျမန္္မာႏိုင္ငံ၏ …
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိ ...43 Wicfraud - Health.mo.gov
ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။44 Mmr-2015-11-18-shan-state-displacement-update-1-version …
... ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ Relief International ၊ OCHA ...45 Learnerprofile Vert 09jan13 - Forsyth.k12.ga.us
ျပႆနာမ်ားကို ေျခေျချမစ္ျမစ္သတ္မွတ္ျပီး ...46 Icj Statement (translated) 19march2015
အျမစ္ျပတ္ေခ်မန္းေရး! ...47 တိုတယ္ (total S.a.)၊ ရွယ္ဘရြန္ (chevron) ႏွင့္ …
တၱရားအစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာျပီး ရင္းျမစ္ၾကြယ္၀ေသာဖြံ႔ျဖိ ...48 Burmese Translation - Slcschools.org
တိက်စာ အေသးစိတ္ ကန္ ့သတ္ တားျမစ္ ထားသည့္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ...49 ဖက္စပ္ကုမၸဏီသစ္တည္ေထာင္ျခင္း
... ်က္မ်ားအား လိုက္နာလ်က္ ေရအရင္းအျမစ္ ရယူျခင္းႏွင့္ ...50 Iom Myanmar Camp Coordination And Camp Management, …
cccm အစုအဖြဲ႔၏ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ ...

Pas de Suggestions Relatives pour: � မစ္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20