1350 Résultats pour

� မစ္

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.6599)1 သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး …
1" " သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ကြန္ယက္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ ...2 စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္ …
စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္ဗဟုုိဌာန ...3 ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံအပါအ၀င္ …
... ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ တတ္စြမ္းႏိုင္မႈကို တားျမစ္ျခင္း သို ...4 ခွ်င္ားတင္ြ ားျမစ္ဝ မ္ားေဒသ …
တန္ဖိုုားမွ်မားࡀ ခွ်င္ားတြင္ားျမစ္၏ အသုုံားဝင္ပုုံမ ...5 ခြျခားဆက္ဆံမႈကိုတားျမစ္ေရးကဲ …
ချြဲခားဆက္ဆံေရးကိုတားျမစ္ျခင္းကေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္း ...6 G19: …
ယွက္ျခင္း ၊ လက္တံု့ျပန္ျခင္း တို့ကိုတားျမစ္ ...7 2017 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 16 ရက္
... ်ာင္းသူမွ် ၄င္းတိုု႔၏ လူမ်ိဳးဇစ္ျမစ္၊ မ်ိဳးရိုုး ...8 Archaeological Researches On The Excavated Finds At …
Archaeological Researches on the Excavated Finds at the Ancient City of Wadee Myo Nyunt Aung ... In the recent past, the Samon River (စမံႈျမစ္)9 ေက််ာင္းေး ခ် ္ႈေ ်ာင္ံုစံ - 2017-18
ေက််ာင္းေး ခ် ္ႈ ုံစံ- 2017-18 ေ ်ာက္ဆံုးေ း ုࡻက္ မ်ာ - 2017 ခုုႏမစ္ࡀ ဇ ...10 Myanmar Nlp Research And Usefulness Of Alt Data - …
Myanmar NLP research and Usefulness of ALT data Dr. Khin Mar Soe Professor NLP Lab, UCSY 26-11-201511 8 Post Code Myanmar A4 - Mcit.gov.mm
၄၉ မန္ခိန္ ၆ ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၀၁၀၁၃12 Saeo Pr 01 10 13 For Mp Approvaldoc Rev2 [translated]
aရင္းျမစ္ - oecd ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင ္တာ။ မွတ္ခ်က ္ ...13 Profile
ေရအရင္းအၿမစ္ အသံုုးခ်ေရးဦးစီးဌာန (Water Resources Utilization Department)14 2014-2015 ပညာသင္ႏွစ္ ျပကၡဒိန္ ဌာနမ်ား …
လူ႔စြမ္းအား ရင္းျမစ္ 720-423-3900 သက္ငယ္ကေလး ...15 ေမလ၂၀၁၇ခုႏွစ္
... ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိ ...16 2016-2017 အခမဲ့ ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေစ်း …
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္17 Wic Income Intake Tool - Burmese
ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္* ဝင္ေငြ ပမာဏ (အခြန္ သို႔မဟုတ္18 မတ္လ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
... ျမစ္ျဖစ္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္၏နံမည္ႀကီးေသာျမစ္ျဖစ္သည္ ...19 ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ …
အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ...20 အရင္ားအာႏလီားရင္ားျမစ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ …
ကို ပံ့ပိုားေပားသည္။ ‘ရင္ားျမစ္’ အတြက္ ေငြေၾကားအစီအစဥ္ ...21 Hac Minutes 9-27-12 - Burmese - Facilities.unc.edu
ငန္းခ်ိန္အတြင္းသင္တန္းတက္ရန္ခက္ခဲေစသည္။မစ္(စ)အက္နရူး(Ms. Agnew) က22 ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ …
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ နဲ႔ ဆြဲမက္စရာ အရည္အေသြးနဲ႔ ေတာက္ပတဲ့ ေက ...23 အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
ထုိ႔အျပင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သဘာဝအရင္းအျမစ္ ၾကြယ္ဝသည့္ ေနရာအမ ...24 စာသင္းဠင္အျမစ္ဓင္အြင္းျခင္းအဓြက္ …
ဓင္အြင္းျခင္းအဓြက္ န ဓ္ေ၀ျခင္းျမစ္ࡥဘ း၊ ဤက လၸဒ ၏ န ဓ္ေဠ ...25 Proximity Designs - Ash Center
ေရအရင္းအျမစ္ အမ်မးစုတည္႐ ိရမ ျဖစ္ပါသည္။26 Www.dhammadownload
http://www.dhammadownload.com. Created Date: 7/16/2011 7:05:57 PM ...27 50020-001: Project Data Sheet - Adb.org
ရံပံုေငြေပးအပ္သည့္အရင္းအျမစ္/ပမာဏ ta 9179-mya: ...28 50020-002: Project Data Sheet - Adb.org
ရံပံုေငြေပးအပ္သည့္အရင္းအျမစ္/ပမာဏ ေခ်းေငြ: ...29 လူထုဗဟိုျပဳစီမံကိန္း ေက းရ ြာဖ ံ …
လူမႈေရးနွင့္ အရင္းအျမစ္ျပေျမပုံ သုံးသပ္ခ က္ ...30 Smart Myanmar Social Compliance Progress Award 2015
နယ္ပယ္(ဥပမာ - လူသား အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူငယ္လုပ္သား၊31 Hac Minutes 11-16-12 - Burmese-448 - Facilities.unc.edu
(Ms. Wu)၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန၊ မစ္(စ)ဂေရး (Ms. Grey) ...32 ရက္စြဲ ၂၆ ၅ ၂၀၁၆ အက္စ္အန္ ပါဝါ မွ တည္
ရက္စြဲ ( ၂၆. ၅ . ၂၀၁၆ ) နမၼတူျမစ္ အေပၚ အလယ္ရဲ႐ြာ ေရကာတာကို ...33 Burmese Translation - Slcschools.org
တိက်စာ အေသးစိတ္ ကန္ ့သတ္ တားျမစ္ ထားသည့္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ...34 တစ္ေ ၿ႕လတတာ၂၀၀၀ေ ရ ္ၿ႕ထတ္႕ထပ္မႈစ စ္
႕မစ္ ဟစ္ ္ က္ျ္စ္ ာစ္္ေ ေႏ ႈကထ တပ္ျ္စ္ ဲရတာႈရသထ ျပိရစ္္ျပလ ...35 အာဆီယံေဒသတြင္း တမလန္းသစ္ျပ …
မွတ္ခ်က္(၃)အဆင့္တားျမစ္ျခင္းအား မွတ္ခ်က္(၂) အဆင့္သို႕ ...36 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ …
“ျမန္ မာရင္ းျမစ္ြဖံ ႔ၿိဖဳိးတု း္တကမႈ အဲဖ ြ႔ -ျမန္ မာ႔စီ းပ ...37 ဴမန္မာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္အေပၞ …
ပၾဲလမ္းသဘင္အခဵိႂ ့အား တားဴမစ္ဴခင္း စသည္တိုႛပၝဝင္ပၝသည္။38 ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ …
အျမစ္ျဖတ္ဖယ္ရွားထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေရာဂါသည္39 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ …
ပိတ္ပင္တားျမစ္ၿပီးေတာ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ...40 သင့္ကေလးအတြက္ ပထမဦးဆံုးေသာ …
ဝါ) ၾကြက္သား၊အဆစ္အျမစ္ႏွင့္ ဗိုက္နာက်င္ျခင္း41 တသမတ္တည္းျဖစ္ျခင္း / St. Louis Public Schools
St. Louis Public Schools 3rd Grade အပုိင္း ၁ A အပုိင္း ၂ အပိုင္း ၃ အပုိင္း ၄ တုိးတက္မ ...42 မိုးေလှသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန …
ငဝန္ျမစ္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ...43 အေတြးအျမင္ ကြာဟခ်က္မ်ား …
... ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္ ...44 တန္းတူညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမွာ …
... ၊အသားေရာင္၊ဘာသာတရား၊ လိင္၊ႏိုင္ငံသားဇစ္ျမစ္၊ ...45 တိုက္႐ိုက္ေငြေပးသြင္းမႈ …
လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ မူလႏိုင္ငံသားဇာတ္ျမစ္၊ အယူဝါဒ ...46 (unskilled Workers) - Myanmar Parliament
(unskilled workers) ( ၂၃) - ၁ ၁ ... ဝန္ႀကီးဌာန၏ အရင္းအျမစ္ ညႊန္ၾကားမႈ ...47 ပဵႃ အရင္ႎႀစ္ေပၝင္း ၂၃၀၀ က ၁၂၀၀ ထ
ပိုးလမ္း လ ဴမစ္႒ကီးန တခုက ေရာက္ပ ကမ္းဖူခဵ ႓ဂီ့ေကၳဳတ လမ္းမ႒က48 No Contact Two Days After Referral Letter - Burmese
Title: No Contact Two Days After Referral letter - Burmese Author: Missouri Department of Elementary and Secondary Education Subject: No Contact Two Days After ...49 စုိ္က္ပ်ဳိးေရး၊ …
a ရင္းa ျမစ္ျပ ေျမပုံေရးဆြဲျခင ္း ၂၇.၂.၂၀၁၇ က်ား-၃၃u ...

Pas de Suggestions Relatives pour: � မစ္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20