1100 Résultats pour

� မစ္

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.0727)1 ဒုကၡသည္ကဵန္းမာေရးပညာ အရင္းအဴမစ္ စင္တာ
ဒုကၡသည္ ကဵနး္မာေရးပညာေပး အရင္းအဴမစ္စင္တာ ရဲ့ရည္႟ၾယ္ခဵက္က က ...2 G19: သာတူညီမွ်မႈအတြက္ေစာဒကတက္မႈႏွင့္ …
ယွက္ျခင္း ၊ လက္တံု့ျပန္ျခင္း တို့ကိုတားျမစ္ ...3 သံလင္ြ ျမစ္ဝ မ္ားေဒသ မိတ္ဖက္မွ်မား …
သံလြင္ျမစ္၏ အသုုံားဝင္ပုုံမွ်မားကိုု ရ င္ားလင္ား4 8 Post Code Myanmar A4 - Mcit.gov.mm
၄၉ မန္ခိန္ ၆ ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၀၁၀၁၃5 ခြျခားဆက္ဆံမႈကိုတားျမစ္ေရးကဲ …
ချြဲခားဆက္ဆံေရးကိုတားျမစ္ျခင္းကေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္း ...6 မတ္လ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
... ျမစ္ျဖစ္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္၏နံမည္ႀကီးေသာျမစ္ျဖစ္သည္ ...7 စာသင္းဠင္အျမစ္ဓင္အြင္းျခင္းအဓြက္ မငြ …
ဓင္အြင္းျခင္းအဓြက္ န ဓ္ေ၀ျခင္းျမစ္ࡥဘ း၊ ဤက လၸဒ ၏ န ဓ္ေဠ ...8 Myanmar Nlp Research And Usefulness Of Alt Data
ျမစ္ _#NN.Location သည္ _#SF.Declarative #PPM.Subj ျမန္မာျပည္ _#NNP.Location ေတာင္ပုိင္း_#NN.Location9 အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ ...10 Www.dhammadownload
http://www.dhammadownload.com. http://www.dhammadownload.com. http://www.dhammadownload.com11 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ရက္ ၂၀၁၆
“ျမန္ မာရင္ းျမစ္ြဖံ ႔ၿိဖဳိးတု း္တကမႈ အဲဖ ြ႔ -ျမန္ မာ႔စီ းပ ...12 Mandalay Urban Services Improvement Project: Toward A ...
... ျမန္မာတို႔၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး၏ ...13 Hac Minutes 11-16-12 - Burmese-448 - Facilities.unc.edu
(Ms. Wu)၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန၊ မစ္(စ)ဂေရး (Ms. Grey) ...14 နစ္ေကး (nikkei) ျမန္မာ …
... ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္အထိ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထား ...15 အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးရန္ပံုုေငြ ႏွင္႔ …
စုုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ...16 Hac Minutes 9-27-12 - Burmese - Facilities.unc.edu
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့သည္။မစ္(စ) ၀ီလွ်ံ ...17 Archaeological Researches On The Excavated Finds At The ...
Archaeological Researches on the Excavated Finds 347 is a rounded scar, with its longer axis in a northeast-southwest direction. The northeast end is quite narrow ...18 နစ္ေကး အာဆီယံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း …
... ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃)ရက္အထိ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထား ပ ...19 ဖက္စပ္ကုမၸဏီသစ္တည္ေထာင္ျခင္း
... ်က္မ်ားအား လိုက္နာလ်က္ ေရအရင္းအျမစ္ ရယူျခင္းႏွင့္ ...20 No Contact Two Days After Referral Letter - Burmese
Title: No Contact Two Days After Referral letter - Burmese Author: Missouri Department of Elementary and Secondary Education Subject: No Contact Two Days After ...21 ကိုကာကိုလာ ကုမၸဏီ …
အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ကိုကာကုိလာကုမၸဏီ၏ အျခားေသာ တန္ဖိုး22 Burmese Translation - Slcschools.org
တိက်စာ အေသးစိတ္ ကန္ ့သတ္ တားျမစ္ ထားသည့္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ...23 ျမန္္မာႏိုင္ငံ၏ …
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိ ...24 ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ …
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ နဲ႔ ဆြဲမက္စရာ အရည္အေသြးနဲ႔ ေတာက္ပတဲ့ ေက ...25 ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္္ …
အျမစ္ျဖတ္ဖယ္ရွားထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေရာဂ ... Burmese (7/20/2016)26 Civil Rights Compliance Appendix E: Equal Opportunity In ...
မရွိရေလေအာင္ တားျမစ္ ထားပါသည္။ ယင္းတားျမစ္ခ်က္မ်ားမွာ ...27 အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ လမ္းညႊန္
ၾသဂဲနစ္ႏွင့္ အင္ၾသဂဲနစ္ အရင္းအျမစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို ...28 ပ်ဴေခတ္ႏွင့္ပုဂံေခတ္ ႏွစ္ေခတ္အတြင္း …
စုကြဲသြားခဲ့၏။ အစုတစ္စုသည္ သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ဧရာ၀တီျမစ္ညာအ ...29 အထက္တန္းေက်ာင္း Magnet အစီအစဥ္မ်ား
... ျပီးလုပ္ကိုင္ပါ။အတန္းအဆင့္ဆိုင္ရာတားျမစ္30 အၿမဲ - Eff.org
မူလအရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ ဗဟုသုတအားနည္းမႈ မရိွမႈတို႔ေ ...31 Bank: Kanbawza Bank ကေမၻာဇဘဏ္
Bank: Kanbawza Bank ကေမၻာဇဘဏ္ 5000 Group Series English Myanmar English Myanmar Sr Code Branch Address 5031 Myitkyinar Branch ျမစ္ ...32 Discrimination Is Ag Ainst The Law! - Stagnes.org
အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ မူလဇာတ္ၿမစ္၊ အသက္ အရယြ ္၊ မသန္မစမြ္း ...33 2016-2017 အခမဲ့ ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေစ်း …
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္34 အာဆီယံေဒသတြင္း တမလန္းသစ္ျပ နာအတြက ္ …
တမလန္းသစ္ျဖင့္ထြင္းထုထားေသာ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား၈ တရုတ္ ...35 ျမန္မာ Checklist …
ထိုWaiver Form အားပူးတဲ၍မတင္ပါကသင္၏ဗီဇာ၊ပါမစ္ ...36 Wicfraud - Health.mo.gov
ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။37 Smart Myanmar Social Compliance Progress Award 2015
နယ္ပယ္(ဥပမာ - လူသား အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူငယ္လုပ္သား၊38 ဴမန္မာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္အေပၞ …
ဴမန္မာ အဓိကေတၾႛရႀ ိခဵက္မဵား။ ။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိႎိုင္ငံေရး ...39 Iom Myanmar Camp Coordination And Camp Management, …
cccm အစုအဖြဲ႔၏ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ ...40 အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ လမ္းညႊန္
ဟုေခၚသည္။ ဤအရင္းအျမစ္ႏွစ္ခု၏သက္ဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို41 Learnerprofile Vert 09jan13 - Forsyth.k12.ga.us
ျပႆနာမ်ားကို ေျခေျချမစ္ျမစ္သတ္မွတ္ျပီး ...42 (the Making Of A Rebel) - Burmese.panglong.org
... ်ားမ်ားလ အသတ္ခံ နမၼတူျမစ္ (ဒုဌ၀တီျမစ္) ေသြးခ်င္းခ်င္းနီ ...43 အႏွစ္ခ်ဳပ္ - Shell.com
... ေရနံရွာေဖြေရးေရယာဥ္က ယင္းလွ်ပ္စစ္အရင္းအျမစ္႐ွိရာဆီသို ...44 သင့္ကေလးအတြက္ ပထမဦးဆံုးေသာ …
ဝါ) ၾကြက္သား၊အဆစ္အျမစ္ႏွင့္ ဗိုက္နာက်င္ျခင္း45 သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ Release …
ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ ေဒသမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေတာရိုင္းေ ...46 ၁ % ႏႊားႏုိ႔ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္
ေထာပတ္ လဘက္ရည္ဇြန္း ၁ ဇြန္း = အဆီ ၄ ဂရမ္ ရင္းျမစ္: ...47 ဝတၳဳတို၏အမည္ စာမ်က္ႏွာ မွ၅
၁၈။ ျမစ္ျပင္ေပၚမ ွာ ၁၆၀ ...48 ေနာက္ဆက္တြဲ G Snap/foodshare Wic Tefap Fset …
Title: Civil Rights Compliance APPENDIX G: Nondiscrimination Statement SNAP/FoodShare, WIC, TEFAP, FSET Website – Burmese Author: DHS DWD DCF …49 Mmr Humnaitarian Overview 23aug2016 Myr - Themimu.info
MMR humnaitarian overview 23aug2016 myr - themimu.info ... ျမစ္ ...50 News Release - Worldbank.org
NEWS RELEASE In Singapore: In Washington, D.C.: Dini Djalal Chisako Fukuda Phone: +62-81-699-1218 Phone: (202) 473-9424

Pas de Suggestions Relatives pour: � မစ္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20