2000 Résultats pour

� မစ္

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.0207)1 အမ်ိဳသားအဆင့္ …
ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေရဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမွဳစင္တာ ...2 သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး …
1" " သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ကြန္ယက္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ ...3 စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္ …
စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္ဗဟုုိဌာန ...4 ဧရာ၀တီျ မစ္ျ မစစ္စတ္စက ္တပစက ာ္စ …
ဧရာ၀တီျ မစ္ျ မစစ္စတ္စက ္တပစက ာ္စ ပစ္ကရ္ာတာမီ ာ္ာစစမံကိန္း(၈ ...5 ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ …
သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတ ...6 ကခ်င္ျပည္နယ္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ …
ကခ်င္ျပည္နယ္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိ ...7 ခွ်င္ားတင္ြ ားျမစ္ဝ မ္ားေဒသ …
တန္ဖိုုားမွ်မားࡀ ခွ်င္ားတြင္ားျမစ္၏ အသုုံားဝင္ပုုံမ ...8 အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
ထုိ႔အျပင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သဘာဝအရင္းအျမစ္ ၾကြယ္ဝသည့္ ေနရာအမ ...9 အရပ္သားမ်ား အားလံုး ဒုကၡ ခံစားၾကရ
ျမစ္ႀကီးနား ဝိုင္းေမာ္ ရွအစ္ယန္ လိုင္ဇာ ဝိုုင္ခ်ိဳင္10 ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံအပါအ၀င္ …
2 ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုစံအပါအ၀င္ မွတ္တမ္းျပဳထားေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို11 သံလင္ြ ျမစ္ဝ မ္ားေဒသ မိတ္ဖက္မွ်မား …
သံလြင္ျမစ္၏ အသုုံားဝင္ပုုံမွ်မားကိုု ရ င္ားလင္ား12 Wfp Myanmar
စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ျမွင့္တင္ေပးေရး ဗဟုိဌာနမ်ား ၊ wfp က ၂၀၁၃ ...13 Asa
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးမႈမ်ားကိုု တားျမစ္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ...14 Wny ၏ မိဘကြန္ရက္
အခ်က္အလက္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ စင္တာကို၊ ဆြဲခ်ဖတ္ရႈႏုိင္ေသာ အေ ...15 အရင္ားအာႏလီားရင္ားျမစ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ …
ကို ပံ့ပိုားေပားသည္။ ‘ရင္ားျမစ္’ အတြက္ ေငြေၾကားအစီအစဥ္ ...16 Asia World Co., Ltd.
အားလံုး၏ အေျခခံအုပ္ျမစ္ျဖစ္ပါသည ္။ ကၽြန္ေတာ ္တုိ ...17 Myanmar Nlp Research And Usefulness Of Alt Data
Myanmar NLP research and Usefulness of ALT data Dr. Khin Mar Soe Professor ... သံလြင္ ျမစ္ သည္ ျမန္မာျပည္ ...18 Archaeological Researches On The Excavated Finds At …
Archaeological Researches on the Excavated Finds 351 ... In the recent past, the Samon River (စမံႈျမစ္) joined the Panlaung River elsewhere as well.19 Lg ပါသလား။ အကယ္၍
လူသားအရင္းအျမစ္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း မိမိတုိ႔စီးပ ...20 အႏွစ္ခ်ဳပ္အက်ဥ္း
အႏွစ္ခ်ဳပ္အက်ဥ္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိပညာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ ...21 ၁၅ၾကိမ္ေျမာက္ ေအအီးအမ္ အီးယူ …
အျမစ္ျဖစ္ခဲ့ျပီး ယူရုိ ၂၃.၃ ဘီလီယံရွိခဲ့သည္။22 ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ …
အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ...23 ျမန္မာ Checklist …
ထိုWaiver Form အားပူးတဲ၍မတင္ပါကသင္၏ဗီဇာ၊ပါမစ္ ...24 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ …
“ျမန္ မာရင္ းျမစ္ြဖံ ႔ၿိဖဳိးတု း္တကမႈ အဲဖ ြ႔ -ျမန္ မာ႔စီ းပ ...25 ျမန္မာႏိုင္ငံ - …
ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ...26 မႏ မ စ မ င - Airbm-hic.org
ဧရာှတီျမစ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္တြင္ ဆိပ္ကမ္း စ ခရီးသည္ႏွင့္ ...27 Mmr Humnaitarian Overview 23aug2016 Myr
၂ဝ၄ ၁၁ဝ ၈၄ ၅၃ ၂၈ ၆ ၄ ၁.၇ ၁.၁ ဝ.၂ ခ်င္း ဝ.၁ မြန္ ကခ်င္ ကရင္ ရွမ္း ...28 Mmr-2015-11-18-shan-state-displacement-update-1 …
ရွမ္းေတာင္ ရွမး္ေျမာက္ ရွမ္းအေရွ႕ ေအာင္ပန္း ကေလာ ပင္းတယ29 Profile
ေရအရင္းအၿမစ္ အသံုုးခ်ေရးဦးစီးဌာန (Water Resources Utilization Department)30 Standard Operating Procedures For Care & Maintenance ...
1 | P a g e Standard Operating Procedures for Care & Maintenance Shelter Programme အေဆာက္အအံုအစီစဥ္(Shelter Programme) အတြက္ ...31 Iom Myanmar Camp Coordination And Camp …
cccm အစုအဖြဲ႔၏ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ ...32 သံလငြ္ျမစ္ေပၚရွိ ေနာင္ဖေရကာတာ …
သည္ ႏုျမစ္ ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာတည္ရွိရာျဖစ္သည္။ထိုအေၾကာင္းေ ...33 Public Disclosure Authorized
၂။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ...34 Aႀကီးမားဆ ုံးေရ Aုိင္aရွည္လ်ားဆ …
ျမစ္ႀကီးနားကေန ေျမာက္ဖ်ား ပူတာaိုေနာင ္မြန္း ေခၚဘူဒဲသ ...35 ျမန္္မာႏိုင္ငံ၏ …
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိ ...36 နစ္ေကး (nikkei) အာဆီယံ ထုတ္လုပ္မႈ Pmi
Page 3 of 4 နစ္ေကး အာဆီယံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI™ ညြန္းကိန္း ...37 ျမန္မာ့ အထည္ခ်ဴပ္စက္ရံုမ်ားတြင္ …
လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္တို႔၏38 မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန …
ဧရာဝတီျမစ္ ျမစ္ႀကီးနား ...39 နစ္ေကး (nikkei) ျမန္မာ …
Page 2 of 4 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ကုန္စည္ ထုတ္လုပ္ေရး က႑ထဲတြင္ရွိေသာ40 Report
ဤအစီရင္ခံစာသည္ အရင္းအျမစ္ အမ်ားအျပားကို မွီျငမ္း ေရးဆ ...41 Obm0ywf0ef;usif &sifoefzkdy Er®wljrpfukdumug,fpkdy
နမၼတူျမစ္ ေပၚတည္ေဆာက္ေနသည္႔ ေရကာတာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမ ...42 2017 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 16 ရက္
2017 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 16 ရက္ ခင္မင္ရပါေသာ dps မိသားစုမ်ားသို႔-43 မိုးေလှသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန …
ငဝန္ျမစ္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ...44 Workshop Planning The Activities Component 2
•မစ္႐ွင္အတြက ...45 ္ မာႏုိင္ငံ၏ ျ ္ ္ာႏွင့္ုိင္းေ ႀက း မး …
္ျ ်ိဳ က္္ံ မး ါ ္။ င့္ေ မ္စ္ မစ္ ံေငမင္ က္ာႏိုင္ျ္င္း ...46 ခြျခားဆက္ဆံမႈကိုတားျမစ္ေရးကဲ …
ချြဲခားဆက္ဆံေရးကိုတားျမစ္ျခင္းကေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္း ...47 Written By Administrator Thursday, 23 June 2016 18:11 ...
ဖဲြမီး (အုတ္ျမစ္) အလြမ္းပန္းပု (အ႐ုိင္းႏြယ္) 3 / 4. June 2016 Written by Administrator48 2014-2015 ပညာသင္ႏွစ္ ျပကၡဒိန္ ဌာနမ်ား …
လူ႔စြမ္းအား ရင္းျမစ္ 720-423-3900 သက္ငယ္ကေလး ...49 Saeo Pr 01 10 13 For Mp Approvaldoc Rev2 [translated]
aရင္းျမစ္ - oecd ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင ္တာ။ မွတ္ခ်က ္ ...

Pas de Suggestions Relatives pour: � မစ္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20