1580 Résultats pour

� မစ္

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.1620)1 သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး …
1" " သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ကြန္ယက္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ ...2 စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္ …
စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္ဗဟုုိဌာန ...3 8 Post Code Myanmar A4 - Mcit.gov.mm
၄၉ မန္ခိန္ ၆ ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၀၁၀၁၃4 2014-2015 ပညာသင္ႏွစ္ ျပကၡဒိန္ ဌာနမ်ား …
လူ႔စြမ္းအား ရင္းျမစ္ 720-423-3900 သက္ငယ္ကေလး ...5 ခွ်င္ားတင္ြ ားျမစ္ဝ မ္ားေဒသ …
တန္ဖိုုားမွ်မားࡀ ခွ်င္ားတြင္ားျမစ္၏ အသုုံားဝင္ပုုံမ ...6 သံလင္ြ ျမစ္ဝ မ္ားေဒသ မိတ္ဖက္မွ်မား …
သံလြင္ျမစ္၏ အသုုံားဝင္ပုုံမွ်မားကိုု ရ င္ားလင္ား7 Saeo Pr 01 10 13 For Mp Approvaldoc Rev2 [translated]
aရင္းျမစ္ - oecd ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင ္တာ။ မွတ္ခ်က ္ ...8 ခြျခားဆက္ဆံမႈကိုတားျမစ္ေရးကဲ …
ချြဲခားဆက္ဆံေရးကိုတားျမစ္ျခင္းကေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္း ...9 G19: သာတူညီမွ်မႈအတြက္ေစာဒကတက္မႈႏွင့္ …
ယွက္ျခင္း ၊ လက္တံု့ျပန္ျခင္း တို့ကိုတားျမစ္ ...10 ေက််ာင္းေး ခ် ္ႈေ ်ာင္ံုစံ - 2017-18
ေက််ာင္းေး ခ် ္ႈ ုံစံ- 2017-18 ေ ်ာက္ဆံုးေ း ုࡻက္မ်ာ - 2017 ခုုႏမစ္ࡀ ဇ္ ...11 50020-001: Project Data Sheet - Adb.org
ရံပံုေငြေပးအပ္သည့္အရင္းအျမစ္/ပမာဏ ta 9179-mya: ...12 50020-002: Project Data Sheet - Adb.org
ရံပံုေငြေပးအပ္သည့္အရင္းအျမစ္/ပမာဏ ေခ်းေငြ: ...13 2017 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 16 ရက္
... ်ာင္းသူမွ် ၄င္းတိုု႔၏ လူမ်ိဳးဇစ္ျမစ္၊ မ်ိဳးရိုုး ...14 No Contact Two Days After Referral Letter - Burmese
Title: No Contact Two Days After Referral letter - Burmese Author: Missouri Department of Elementary and Secondary Education Subject: No Contact Two Days After ...15 သင့္ကေလးအတြက္ ပထမဦးဆံုးေသာ …
ဝါ) ၾကြက္သား၊အဆစ္အျမစ္ႏွင့္ ဗိုက္နာက်င္ျခင္း16 Myanmar Nlp Research And Usefulness Of Alt Data - Nict
Myanmar NLP research and Usefulness of ALT data Dr. Khin Mar Soe Professor NLP Lab, UCSY 26-11-201517 Hac Minutes 11-16-12 - Burmese-448 - Facilities.unc.edu
(Ms. Wu)၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန၊ မစ္(စ)ဂေရး (Ms. Grey) ...18 Hac Minutes 9-27-12 - Burmese - Facilities.unc.edu
ငန္းခ်ိန္အတြင္းသင္တန္းတက္ရန္ခက္ခဲေစသည္။မစ္(စ)အက္နရူး(Ms. Agnew) က19 2016-2017 အခမဲ့ ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေစ်း …
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္20 မတ္လ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
... ျမစ္ျဖစ္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္၏နံမည္ႀကီးေသာျမစ္ျဖစ္သည္ ...21 အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ ...22 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဖြ႕ံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာေငြေၾကးအေျခအေနျခံ ...
ဇယားအရင္းအျမစ္။ အိုင္အင္အက္၏၂၀၁၅ေဆြးေႏြးခ်က္အစီရင္ခံစာ- ...23 အရင္ားအာႏလီားရင္ားျမစ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ …
ကို ပံ့ပိုားေပားသည္။ ‘ရင္ားျမစ္’ အတြက္ ေငြေၾကားအစီအစဥ္ ...24 Wic Income Intake Tool - Burmese
ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္* ဝင္ေငြ ပမာဏ (အခြန္ သို႔မဟုတ္25 Non Discrimination Compliance - Lincare.com
ဇစ္ျမစ္၊အသက္၊မသ္နစြမ္းျဖစမၸသိုၸမဟုတ္က်ာမ(လိင္) ...26 Www.dhammadownload
http://www.dhammadownload.com. http://www.dhammadownload.com. http://www.dhammadownload.com27 ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ရက္ …
သဘာ၀အရင္းအျမစ္ နဲ႔ ဆြဲမက္စရာ အရည္အေသြးနဲ႔ ေတာက္ပတဲ့ ေက ...28 စာသင္းဠင္အျမစ္ဓင္အြင္းျခင္းအဓြက္ မငြ …
ဓင္အြင္းျခင္းအဓြက္ န ဓ္ေ၀ျခင္းျမစ္ࡥဘ း၊ ဤက လၸဒ ၏ န ဓ္ေဠ ...29 ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ …
အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ...30 Indorama Ventures Public Company Limited Human Rights Policy
၀င္ေရာက္ျခင္းကို တားျမစ္ျခင္း၊ ဟန္႕တားျခင္းမျပဳလုပ္ပ ...31 National Community Driven Development Project (ncddp)
(၁) လူမန ေရးျပေျမပံု္နင့္အရင္းအျမစ္ျပေျမပံု ...32 Brochure Tccc And Human Rights Employees V7 My
အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဆာင္ရြက္ သည့္ ...33 ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေဖာ္ျပခ်က္္ …
အျမစ္ျဖတ္ဖယ္ရွားထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေရာဂါသည္34 တိုက္႐ိုက္ေငြေပးသြင္းမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ …
လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ မူလႏိုင္ငံသားဇာတ္ျမစ္၊ အယူဝါဒ ...35 Www.khtnetpc.webs - Shweone.files.wordpress.com
ၾကက္အသည္းျမစ္ ၃-စံု ဆီ ၅-က်ပ္သား ငရုတ္သီးပြ ၅-ေတာင့္ ၾကက္သန ...36 ဴမန္မာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္အေပၞ …
ဴမန္မာ အဓိကေတၾႛရႀ ိခဵက္မဵား။ ။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိႎိုင္ငံေရး ...37 လူနာမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
ေငြေပးေခ်မႈအရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ အသစ္အ႐ြယ္ကိုလိုက္ၿပီး ...38 အစၥလာမ္ဘာသာဝင္တို႔အတြက္ စဥ္းစားစရာ …
... ါက ဒုကၡျဖစ္ရျခင္း ရင္းျမစ္ ဒုကၡျဖစ္ ေအာင္ျပဳလုပ္သူမွာ ...39 Public Disclosure Authorized - The World Bank
၂။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ...40 (the Making Of A Rebel) - Burmese.panglong.org
... ်ားမ်ားလ အသတ္ခံ နမၼတူျမစ္ (ဒုဌ၀တီျမစ္) ေသြးခ်င္းခ်င္းနီ ...41 သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ရက္ ၂၀၁၆
“ျမန္ မာရင္ းျမစ္ြဖံ ႔ၿိဖဳိးတု း္တကမႈ အဲဖ ြ႔ -ျမန္ မာ႔စီ းပ ...42 အထက္တန္းေက်ာင္း Magnet အစီအစဥ္မ်ား
... ျပီးလုပ္ကိုင္ပါ။အတန္းအဆင့္ဆိုင္ရာတားျမစ္43 Icj Statement (translated) 19march2015
အျမစ္ျပတ္ေခ်မန္းေရး! ...44 အႏွစ္ခ်ဳပ္ - Shell Global
... ေရနံရွာေဖြေရးေရယာဥ္က ယင္းလွ်ပ္စစ္အရင္းအျမစ္႐ွိရာဆီသို ...45 ျမန္္မာႏိုင္ငံ၏ …
ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိ ...46 ဖက္စပ္ကုမၸဏီသစ္တည္ေထာင္ျခင္း
... ်က္မ်ားအား လိုက္နာလ်က္ ေရအရင္းအျမစ္ ရယူျခင္းႏွင့္ ...47 သိထားသင့္ေသာသိထားသင့္ေသာ
... ြ ္ တိရစာနၦ ္မ်ားညွဥ္းပန္းမႈကို တားျမစ္ ...

Pas de Suggestions Relatives pour: � မစ္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20