1140 Résultats pour

� မစ္

Format pdf - Page 1/20 (Temps écoulé: 0.0709)1 သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး …
1" " သံလြင္ျမစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ကြန္ယက္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ ...2 စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္ …
စီးပြားေရးႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးအရင္းအျမစ္ဗဟုုိဌာန ...3 G19: သာတူညီမွ်မႈအတြက္ေစာဒကတက္မႈႏွင့္ …
ယွက္ျခင္း ၊ လက္တံု့ျပန္ျခင္း တို့ကိုတားျမစ္ ...4 ေျမယာႏွင့္ သဘာသယံဇာတအရင္းအျမစ္ …
ေျမယာႏွင့္ သဘာသယံဇာတအရင္းအျမစ္ စီမံခန္းခြဲေရး၀ အေပၚ5 2017 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 16 ရက္
... ်ာင္းသူမွ် ၄င္းတိုု႔၏ လူမ်ိဳးဇစ္ျမစ္၊ မ်ိဳးရိုုး ...6 တန္းတူညီမွ်ေသာအခြင့္အေရးမွာ …
... ၊အသားေရာင္၊ဘာသာတရား၊ လိင္၊ႏိုင္ငံသားဇစ္ျမစ္၊ ...7 သံလင္ြ ျမစ္ဝ မ္ားေဒသ မိတ္ဖက္မွ်မား …
သံလြင္ျမစ္၏ အသုုံားဝင္ပုုံမွ်မားကိုု ရ င္ားလင္ား8 Archaeological Researches On The Excavated Finds At The ...
In the recent past, the Samon River (စမံႈျမစ္) joined the Panlaung River elsewhere as well. Five miles south of the present confl uence, ...9 Hac Minutes 9-27-12 - Burmese - Facilities.unc.edu
ငန္းခ်ိန္အတြင္းသင္တန္းတက္ရန္ခက္ခဲေစသည္။မစ္(စ)အက္နရူး(Ms. Agnew) က10 ေက််ာင္းေး ခ် ္ႈေ ်ာင္ံုစံ - 2017-18
ေက််ာင္းေး ခ် ္ႈ ုံစံ- 2017-18 ေ ်ာက္ဆံုးေ း ုࡻက္ မ်ာ - 2017 ခုုႏမစ္ࡀ ဇ ...11 Proximity Designs - Ash.harvard.edu
ေရအရင္းအျမစ္ အမ်မးစုတည္႐ ိရမ ျဖစ္ပါသည္။12 Non Discrimination Compliance - Lincare.com
ဇစ္ျမစ္၊အသက္၊မသ္နစြမ္းျဖစမၸသိုၸမဟုတ္က်ာမ(လိင္) ...13 Mmr-2015-11-18-shan-state-displacement-update-1-version …
... ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ Relief International ၊ OCHA ...14 ခြျခားဆက္ဆံမႈကိုတားျမစ္ေရးကဲ …
ချြဲခားဆက္ဆံေရးကိုတားျမစ္ျခင္းကေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္း ...15 Mandalay Urban Services Improvement Project: Toward A ...
adb ၏အေရွ႔ေတာင္အာရွဌာနတာ၀န္ခံ ပညာရွင္ မစ္(စ္) ေအရီဟြန္ဒါက -16 8 Post Code Myanmar A4 - Mcit.gov.mm
၄၉ မန္ခိန္ ၆ ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၀၁၀၁၃17 ျမန္မာ Checklist …
ထိုWaiver Form အားပူးတဲ၍မတင္ပါကသင္၏ဗီဇာ၊ပါမစ္ ...18 Saeo Pr 01 10 13 For Mp Approvaldoc Rev2 [translated]
aရင္းျမစ္ - oecd ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစင ္တာ။ မွတ္ခ်က ္ ...19 Myanmar Nlp Research And Usefulness Of Alt Data
ျမစ္ _#NN.Location သည္ _#SF.Declarative #PPM.Subj ျမန္မာျပည္ _#NNP.Location ေတာင္ပုိင္း_#NN.Location20 ရက္စြဲ
... ဳ သံလြင္ျမစ္ သည ပဋိပကျဖစ္ရ သည္။ ...21 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဖြ႕ံျဖိဳးေရးဆိုင္ရာေငြေၾကးအေျခအေနျခံ ...
ဇယားအရင္းအျမစ္။ အိုင္အင္အက္၏၂၀၁၅ေဆြးေႏြးခ်က္အစီရင္ခံစာ- ...22 Wic Income Intake Tool - Burmese
ဝင္ေငြ ရင္းျမစ္* ဝင္ေငြ ပမာဏ (အခြန္ သို႔မဟုတ္23 Bank: Kanbawza Bank ကေမၻာဇဘဏ္
Bank: Kanbawza Bank ကေမၻာဇဘဏ္ 5000 Group Series English Myanmar English Myanmar Sr Code Branch Address 5031 Myitkyinar Branch ျမစ္ ...24 မူှါဒေပၚလစီ Jo - ေက်ာင္းသားမ်ား၏ …
... ေက်ာင္းထုုတ္ျပန္မႈခြင့္ျပဳခ်က္ ပါမစ္ တစ္ခုုအား ရရ ...25 Hac Minutes 11-16-12 - Burmese-448 - Facilities.unc.edu
(Ms. Wu)၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန၊ မစ္(စ)ဂေရး (Ms. Grey) ...26 မတ္လ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
... ျမစ္ျဖစ္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္၏နံမည္ႀကီးေသာျမစ္ျဖစ္သည္ ...27 Iom Myanmar Camp Coordination And Camp Management, …
cccm အစုအဖြဲ႔၏ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္ ...28 2016-2017 အခမဲ့ ႏွင့္ ေလွ်ာ့ေစ်း …
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား၏ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္29 Discrimination Is Ag Ainst The Law! - Stagnes.org
အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ မူလဇာတ္ၿမစ္၊ အသက္ အရယြ ္၊ မသန္မစမြ္း ...30 အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရးရန္ပံုုေငြ ႏွင္႔ …
စုုိက္ပ်ိဳးေရး၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ...31 ဝင္ေငြ သက္ေသခံမႈအတြက္ …
ဝင္ေငြ၏ ရင္းျမစ္ ဤဝင္ေငြကိုဝင္ေငြ ...32 ဥခြံ စ အက္လာၿပီလား။
(ရင္းျမစ္ - Greenshoots Communications/ Alamy). 3 ဥခြံ စ အက္လာၿပီလား။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ...33 Burmese Translation - Slcschools.org
တိက်စာ အေသးစိတ္ ကန္ ့သတ္ တားျမစ္ ထားသည့္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ...34 အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္
အုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ ...35 ခ်ငျ ပညယ ခ်ငျ ပညယ ကေလးသ ယ ကေလးသ ယ …
ယ က်နမာေရးက ႑မွ လ #မြ အားအရငအျမစ္ ဇယား ၉ ၿမ! ˜ ယ ...36 St. Louis Public Schools - Slps.org
သဘာဝ၊အဓိကအရင္းအျမစ္ႏွင့္လူမွဴိးအရင္းအျမစ္တုိ့အျခားခ ...37 ဆံုဆို႔ ၊ ေမးခိုင္ႏွင့္ …
အတြက္ အဓိက ကူးစက္သည့္ အရင္းခံဇစ္ျမစ္ ...38 ေရွ.လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္သည္ ျအတက္ …
အခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ...39 ္ မာႏုိင္ငံ၏ ျ ္ ္ာႏွင့္ုိင္းေ ႀက း မး ွိ ျ …
္ ျ ္ မာႏုိ္င္ငံ၏ ျ ္ူ z ႑မစ္ ံ္ ္ z္ ြဲ႔ ႈက႑ာႏွင့္ငက္စ္ ္ၿ း ...40 Village Development Plan (vdp) - Cdd.drdmyanmar.org
5 ေက်းရြာအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား ေက်းရြာသမုိင္းေၾကာင္း)41 တိုက္႐ိုက္ေငြေပးသြင္းမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ …
လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ မူလႏိုင္ငံသားဇာတ္ျမစ္၊ အယူဝါဒ ...42 သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ 7 5 6 7
Page 1 of 28 သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ 7 5 6 7 ဤ43 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ …
၁ ေက းရ ာအရင္းအျမစ္ျပ ေျမပုံ(Social Map)44 ဖက္စပ္ကုမၸဏီသစ္တည္ေထာင္ျခင္း
... ်က္မ်ားအား လိုက္နာလ်က္ ေရအရင္းအျမစ္ ရယူျခင္းႏွင့္ ...45 သင္ အရည္အခ်င္းမီသလား။ သင့္အနာဂတ္အတကြ …
စပိုကိန္းအလုပ္အရင္းအျမစ္.....(509) 532-3120 World Relief (ေဝါလ္ဒ္ရလိဖ္ ...46 အရင္ားအာႏလီားရင္ားျမစ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ …
ကို ပံ့ပိုားေပားသည္။ ‘ရင္ားျမစ္’ အတြက္ ေငြေၾကားအစီအစဥ္ ...47 No Contact Two Days After Referral Letter - Burmese
Title: No Contact Two Days After Referral letter - Burmese Author: Missouri Department of Elementary and Secondary Education Subject: No Contact Two Days After ...48 Proximity Designs David Dapice - Ash.harvard.edu
ေျခေျချမစ္ျမစ္ မࡷ ဘြဲ ေျပာဆ ိုျငင္်ားခံိုေနࡥကသည့္ ...49 လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ေရး …
ေကာင္မ်ားဟာ မူလဇစ္ျမစ္ႏုိင္ငံျပင္ပမွာ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး၊ လူမ ...50 Include Arakan Army (aa), Kachin Independence Army (kia ...
and torture, outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment.” We urge for an immediate cessation of hostilities : A ...

Pas de Suggestions Relatives pour: � မစ္
Recherches Associées :
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20